Odpowiedzi na zapytania SIWZ
Nowa strona 1

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2018-10-15

znak: GPIR.271.1.23.2018

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ?Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 3 969 586,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, na finansowanie planowanego deficytu budżetu na finansowanie wydatków majątkowych nie mających pokrycia w planowanych dochodach?

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) ? przekazuję odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Wykonawców dotyczące w/w zamówienia:

                              

Treść zapytań:

 

1.       Proszę o informację czy zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji

2.       Proszę o informację czy w okresie ostatniego roku przed złożeniem oświadczenia nie wszczęto przeciwko Państwu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000,00 zł ?

3.       Proszę o informację czy w ostatnim roku występowało przeterminowanie w spłacie
w kwocie co najmniej 3 000,00 zł przez okres co najmniej 30 dni ?

4.       Proszę o informacje czy w jednostce aktualnie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

a)      sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego;

b)      leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego;

c)      płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst;

d)      kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

e)      umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania
z zakresu zadań własnych jst ?

5.       Proszę o informację czy jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) lub posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital ?

 

Treść odpowiedzi:

 

1.       Nie występują zaległości wobec w/w instytucji.

2.       Nie wszczęto postępowania egzekucyjnego.

3.       Nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000,00 zł.

4.       Nie występują zadłużenia nieujęte w sprawozdaniach budżetowych z w/w powodów.

5.       Gmina Skołyszyn nie jest organem założycielskim samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital i nie posiada udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn