ZAPYTANIE OFERTOWE
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 18.10.2018

GPIR.271.2.70.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Dostawa fabrycznie nowej kosiarki ROLMEX KR520 PRO z głowicą ROLMEX GHL 125 Y 40?.

 

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej ciągnikowej kosiarki wyposażonej w ramię hydrauliczne Rolmex KR 520 Pro oraz głowicę do koszenia traw i krzaków Rolmex GHL 125 Y 40 z przeznaczeniem do koszenia poboczy i rowów przy drogach gminnych w Gminie Skołyszyn, spełniającej poniżej opisane parametry techniczne:

I.         Ramię hydrauliczne  ROLMEX KR 520 Pro:

?          Sterowanie Joystick (elekt. Proporcjonalne z wolnym startem);

?          Zasięg roboczy ?  5,5m;

?          Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika;

?          Połączenia ramy i zbiornika nierozłączne - spawane;

?          Chłodnica i zbiornik oleju 160l w standardzie;

?          Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny;

?          Dwa kierunki obrotu wału roboczego;

?          Sterowanie funkcjami ramienia mechaniczne  proporcjonalne;

?          Moc na hydromotorze ? 57 KM;

?          Pompa główna o pojemności min 61cm3;

?          Ciśnienie pracy 220 Bar;

?          Przepływ oleju 85L/min;

?          Hydrauliczno ? gazowy bezpiecznik podnoszenia i opuszczania ramienia;

?          Hydrauliczno ? gazowy bezpiecznik najazdowy ramienia;

?          Obrót ramienia w poziomie min 95°;

?          Znak bezpieczeństwa CE;

?          Ciężar 790kg;

?          W pełni kompatybilne z ciągnikiem CASE FARMALL 85C;

?          Możliwość montażu głowicy do wykaszania krzaków (gilotyna Rolmex  TGR 155).

       II. Głowica do koszenia traw i krzaków ROLMEX GHL 125 Y 40: 

?          Szerokość robocza 125 cm;

?          Noże bijakowe Y-  szt. 40;

?          Dwa kierunki koszenia sterowane z kabiny operatora;

?          Rolka podporowa regulowana wysokość koszenia 5-9 cm;

?          Moc na rotorze koszącym 42 KM;

?          Łożyska wału koszącego i podporowego: baryłkowe, dwurzędowe, wahliwe SKF;

?          Obroty wału roboczego: 3000 obr/min;

?          Ciężar głowicy max  260 kg;

Okres gwarancji min: 12 miesięcy na cały zestaw.

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 10 grudnia 2018 r. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce (tj. do bazy magazynowej zlokalizowanej w miejscowości Skołyszyn woj. Podkarpackie - obok magazynu ZPOW Vortumnus).

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  26 października 2018 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.