Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-10-24

znak sprawy: GPIR.271.1.21.2018

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipnica Górna oraz Święcany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych?

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  Część I: 1; Część II: 1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

Ocena złożonych ofert według kryteriów: Cena -  60 %;   Okres gwarancji -  40 %.

 

Część I: Przebudowa drogi od tartaku w kier. P.Furmanek dz. nr ew. 548 w km 0+300-0+600 w miejscowości Lipnica Górna

Oferta Nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Cena: 60,00 pkt; Okres gwarancji: 40,00 pkt. Ogółem: 100,00 pkt.

 

Część II: Przebudowa drogi ?Dębczyna koło Wanata? dz.nr ew. 2528/4 w km 0+000-0+625 w miejscowości Święcany 

Oferta Nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Cena: 60,00 pkt; Okres gwarancji: 40,00 pkt. Ogółem: 100,00 pkt.            

 

W części I i II postępowania wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

 

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn