Informacja z otwarcia ofert
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-11-22

znak sprawy: GPIR.271.1.25.2018

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

-Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych dla szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn-

 

 

1.        Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
527 101,44 zł.

2.        Wykaz złożonych ofert:

-            Oferta Nr 1: QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara, ul. Matejki 2,
35-064 Rzeszów. Cena oferty brutto: 531 076,98 zł. Serwis posprzedażny:
3 dni robocze.

-            Oferta Nr 2: InFast Sp. z o.o., ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów. Cena oferty brutto: 565 688,48 zł. Serwis posprzedażny: 3 dni robocze.

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

               

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

 

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn