Pozostałe komisjie
Rada Gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraŸne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraŸnej określa rada gminy w uchwale o powołaniu komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę gminy lub inne komisje.
Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności w ciągu roku.

Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Skołyszyn

Imię Nazwisko Funkcja
Dorota Wożniak Przewodniczący Komisji
Małgorzata Dyda Członek Komisji
Józef Kielar Członek Komisji
Stanisława Nigborowicz Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Skołyszyn

Imię Nazwisko Funkcja
Zdzisław Dąbrowski Przewodniczący Komisji
Kazimierz Goleń Członek Komisji
Roman Klisiewicz Członek Komisji
Andrzej Świerzowski Członek Komisji
Stanisław Wojdyła Członek Komisji

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Imię Nazwisko Funkcja
Janusz Łyszczarz Przewodniczący Komisji
Józef Kielar Członek Komisji
Krzysztof Sarnecki Członek Komisji
Andrzej Świerzowski Członek Komisji
Dorota Woźniak Członek Komisji