Informacje z otwarcia ofert
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-12-24

znak sprawy: GPIR.271.1.28.2018

 

 

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

-Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2019-

 

 

1)      Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
256 555,00 zł.

2)      Wykaz złożonych ofert:

-         Oferta Nr 1: M.Pogorzelski E.Warywoda WOJMAR s.c. Handel Produktami Ropopochodnymi 38-242 Skołyszyn. Cena oferty brutto: 255 423,50 zł. Termin płatności faktury: 30 dni

                 

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

 

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn