Modyfikacja SIWZ
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2019-01-24

 

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

GPIR.271.1.2.2019

 

 

 

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie: zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wodę" realizowanego w ramach projektu pn.:

"Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Skołyszyn - etap I-


 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznika Nr 1a, Nr 2, Nr 6 i Nr 7 do SIWZ.

Modyfikacja dotyczy:

 

1.        SIWZ oraz załącznik Nr 6 i Nr 7 - zmiana warunków udziału w postępowaniu.

 

2.        Załączników Nr 1a oraz 2 - zmiany sposobu podziału zadania na etapy oraz wykonania odbiorów i płatności częściowych.

 

 

W związku z dokonaną modyfikacją zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu.

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

 

 

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ -ZiW zaopatrz. w wodę Kunowa, Harklowa.. -zbiornik, SUW, wodociąg-modyfikacja.
Zał.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen-wodociąg modyfikacja
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy - modyfikacja
Zał.Nr 6 do SIWZ-Wykaz robót - modyfikacja
Zał.Nr 7 do SIWZ-Wykaz osób - modyfikacja