Szkoła Podstawowa w Przysiekach - Majka Krystyna - Dyrektor szkoły
Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, umowach cywilno-prawnych oraz informacja o zatrudnieniu (art. 24j Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm./)

W załączeniu oświadczenie majątkowe w formacie *.pdf

Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie, więcej...