Ogłoszenie o konkursie
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy  FORMTEXT Skołyszyn

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej w Kunowej

 

Organ prowadzący szkołę: Gmina Skołyszyn adres: 38-242 Skołyszyn 12

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa w Kunowej 38-243 Kunowa 89

 

1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1597) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce .

2.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju

       Szkoły Podstawowej w Kunowej.

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-        imię (imiona) i nazwisko,

-        datę i miejsce urodzenia,

-        obywatelstwo,

-        miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931.) - w przypadku cudzoziemca;

7)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458);

11)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

12)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

3.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio do placówki ?Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowej", w terminie do dnia 2019-02-28 na adres: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Skołyszynie

4.      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Skołyszyn.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

5.      Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie tel. 13 4491750.

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn
 

Zarządzenie Nr 20/2019