ZAPYTANIE OFERTOWE
Nowa strona 4

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 25.02.2019 r.

GPIR.271.2.9.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty na działce
nr ewid. 233 położonej w Pustej Woli gm. Skołyszyn ? etap 2?.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót:

1.      Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową wewnątrz przybudówki
(ok. 49,5 m2);

2.      Wykonanie chudego betonu wewnątrz przybudówki (ok. 49,5 m2);

3.      Murowanie ścian działowych (ok. 29 m2) gr. 12 cm oraz uzupełnienie muru
w ścianie zewnętrznej gr. 24 cm (ok. 6,5 m2) z pustaków Siporex (PUSTAKI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY);

4.      Wykonanie przejścia z budynku istniejącego do przybudówki;

5.      Zakup i montaż drzwi wejściowych aluminiowych - 1 szt.;

6.      Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami i wyposażeniem ? 8 szt. (DRZWI I OŚCIEŻNICE DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY);

7.      Tynkowanie ścian wewnętrznych (ok. 217 m2) i stropów (ok. 76 m2);

8.      Wykonanie izolacji termicznych i przeciwwodnych podposadzkowych oraz wylewki (ok. 76 m2);

9.      Wykonanie posadzki z paneli podłogowych na piętrze wraz z listwami (ok. 39 m2)

10.  Wykonanie na parterze posadzek z płytek (ok 35 m2) oraz okładzin ścian
do wysokości 2 m (ok. 89 m2);

11.  Malowanie sufitów i ścian ? na parterze powyżej 2 m, na piętrze na całej wysokości ścian (ok. 165 m2);

12.  Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z załączonym projektem;

13.  Wykonanie instalacji wod-kan zgodnie z załączonym projektem;

14.  Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji;

15.  Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z załączonym projektem oraz na piętrze;

16.  Inwentaryzacja powykonawcza obiektu, przygotowanie dokumentacji i niezbędnych oświadczeń do zgłoszenia zakończenia robót i oddania budynku do użytkowania;

17.   Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót;

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zapytania ofertowego:

?         Przedmiar robót - załącznik nr 3;

?         Projekt budowlany ? załącznik nr 4;

?         Projekt instalacji sanitarnych ? załącznik nr 5;

?         Projekt instalacji elektrycznej ? załącznik nr 6;

W przypadku braku środków na sfinansowanie całości zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części zamówienia.

 

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania robót budowlanych
w Domu Ludowym dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

 

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 19).

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 czerwca 2019 r.

 

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  5 marca 2019 r.  do godz. 12:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego
i podpisanego formularza ofertowego, wykazu cen oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

 

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej
w zakładce ?zostań wykonawcą?. Uprości to Wykonawcy składanie ofert
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone poprzez platformę zakupową oferty.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 ? 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 ? 15:30, piątek: 7:30 ? 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

 

 

 

Wójt Gminy Skołyszyn

Bogusław Kręcisz