Ogłoszenie: Nabór na stanowisko pracy ds. promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych z dnia 2007-01-02
Nowa strona 1

Skołyszyn 2007-01-02
 

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko pracy ds. promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Skołyszynie
 

1. Określenie stanowiska urzędniczego
Stanowisko pracy ds. promocji Gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

2. Wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie minimum średnie,
- minimum dwuletni staż pracy zawodowej,
- znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu podstawowym, umożliwiającym porozumiewanie się,
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów o dostępie do informacji publicznej,
- obowiązkowość, staranność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
- biegła obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz poczty elektronicznej i Internetu,
- niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
- dobry stan zdrowia

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,
- opracowywanie materiałów promocyjnych o gminie i regionie,
- przygotowywanie i składanie wniosków oraz koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach programów unijnych dla Gminy Skołyszyn,
- prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia zadania,
- uczestniczenie w szkoleniach związanych z problematyką przygotowania wniosków o środki z funduszy zewnętrznych,
- monitorowanie terminów naboru wniosków w sprawie pozyskiwania funduszy oraz zgłębianie przepisów i wiadomości dotyczących prawa unijnego,
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w zakresie realizowanych zadań,
- prowadzenie i bieżąca aktualizacja oficjalnej strony internetowej Gminy,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- organizacja współpracy Gminy Skołyszyn ze społecznościami lokalnymi,
- wydawanie gazety gminnej,
- współpraca z lokalnymi mediami,

4. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
- zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego,
- aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z

Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zmianami)”.
Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie w pokoju Nr 10 w terminie do 17.01.2007r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko pracy ds. promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych „

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu
 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura