ROZSTRZYGNIĘTY - Przetarg nieograniczony na: Budowę chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowości Przysieki


Nowa strona 1 New Page 1

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Skołyszyn, dn. 2007-08-21
 

znak sprawy: GPIR-i-340/9/07OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 12
tel/fax (0-13)4491062do64

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowę chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowości Przysieki Skołyszyn”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30
tel. (013) 446 40 11
Wartość umowy: netto: 147 525,97 zł
podatek VAT 22%: 32 455,71 zł
brutto: 179 981,68 zł

Data zawarcia umowy: 20 sierpień 2007 r.
 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

ROZSTRZYGNIĘTY

Skołyszyn, dn. 2007-08-07

znak sprawy: GPIR-i-340/9/07

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 12
tel/fax (0-13)4491062do64
strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„„Budowę chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowości Przysieki”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert: 3
Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania : 1
Ceny ofert (brutto): najtańsza - 179 981,68 zł
najdroższa - 242 478,87 zł

Wykaz złożonych ofert i ocena wg kryteriów:

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30
Cena oferty: 179 981,68 zł brutto
Cena : 179 981,68 / 179 981,68 = 1,00 x 100 pkt = 100,0 pkt
Razem: = 100,0 pktOferta nr 3:
Konsorcjum budowlane:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 30 38-200 Jasło & Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ”Romax” Robert Pastwa 38-207 Przysieki 18 a
Cena oferty: 242 478,87 zł brutto
Cena : 179 981,68 / 242 478,87 = 0,74 x 100 pkt = 74,0 pkt
Razem: = 74,0 pkt


Wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 tel. (013) 44 64 011
Cena wybranej oferty: 179 981,68 zł

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

Krzysztof Zięba
Z-ca Wójta Gminy Skołyszyn

PPRZETARG NIEOGRANICZONY

SKOŁYSZYN, dnia 2007-07-12

Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/9/07

Wójt Gminy w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn
tel/fax (0-13)4491062do64
www.bip.skolyszyn.pl
przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

o g ł a s z a

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na: „Budowę chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowości Przysieki.”.

Wspólny Słownik Zamówień:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad.
45233222-1 Roboty w zakresie chodników.

Lokalizacja budowy: Przysieki

Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od podpisania umowy

Termin składania ofert upływa dnia 3 sierpień 2007 r. do godz. 10.00

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie – pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 730 do 1530 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpień 2007 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego – pok. Nr 7 Urzędu Gminy w Skołyszynie.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - można odebrać bezpłatnie w UG Skołyszyn, pok. 23 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej pod adresem: www.bip.skolyszyn.pl.

Upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest P. Grzegorz Szański, tel. 013 4491062-64 wew. 50 w sprawie procedury oraz P. Józef Zabawa, tel. 013 4491062-64 wew. 29 w sprawie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, równoważnych.
Zamawiający przewiduje udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. „Budowy chodników dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka” w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria oceny ofert: - cena: 100%;

W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
1/ posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
a/ nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania:
a/ dysponują odpowiednim sprzętem co najmniej po jednej sztuce:
koparko-spycharka, samochód samowyładowczy, ubijak spalinowy 200 kg; walec
samojezdny;
b/ dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem - Kierownik robót wyznaczony przez Wykonawcę winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej; wykonawca musi zapewnić stałą obsługę geodezyjną (wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą) przez uprawnionego geodetę;
c/ wykonali co najmniej po dwie roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. każda.
d/ wykonali co najmniej po dwie roboty związane oraz robót sanitarnych (budowa kanalizacji, kanalizacji deszczowej) o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł. każda.
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a/ są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2 wrzesień 2007 r.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

html>

Załączniki
Specyfikacja istotnych warunków
Specyfikacja Techniczna dotycząca wykonania i odbioru robót
Projekt budowlany
Przedmiary
Rysunki