Nabór
Nowa strona 1

WÓJT GMINY SKOŁYSZYN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

do spraw kasowo-księgowych
 

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku przydatnym na ww. stanowisku,
- co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie działalności,
- znajomość następujących aktów prawnych :
ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o rachunkowości,
Kodeks postępowania administracyjnego,
- znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra organizacja pracy,
- wysokie poczucie odpowiedzialności,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie obsługi kasy polegające na :
- przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu wszelkich wpływów,
- odprowadzaniu przyjętej gotówki do kasy na rachunki bankowe,
- przygotowywaniu dokumentów do podjęcia gotówki,
- podejmowaniu gotówki do kasy z rachunków bankowych i dokonywanie wypłat,
- sporządzaniu raportów kasowych i przekazywanie na stanowisko księgowości budżetowej za pokwitowaniem,
- przechowywaniu w kasie gotówki, papierów wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania,
- prowadzeniu księgi druków ścisłego zarachowania,
Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające zwłaszcza na :
- zorganizowaniu, sporządzeniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
- bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w zakresie zadań zleconych,
- przyjmowaniu dokumentów do księgowania,
- prowadzeniu księgowości dla budżetu gminy oraz środków pozabudżetowych na podstawie dowodów księgowych,
- sporządzaniu sprawozdań w zakresie zadań zleconych.

4. Wymagane dokumenty :
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku posługiwania się poprzednią wersją dowodu osobistego kserokopię pierwszych trzech stron,
- kopię dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Inne informacje
Osoby spełniające wymagania określone powyżej zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.
Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podjęta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu, pocztą elektroniczną na adres : gmina@skolyszyn.pl lub ug_skol@jaslo.net – w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko pracy do spraw kasowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, w terminie do 18 stycznia 2008 r. ( nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP ).
Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.skolyszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Skołyszynie .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.).
 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn