Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
New Page 1

Uchwała Nr XIV/89/2007
Rady Gminy w Skołyszynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm. / oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani /Dz.U. Nr 179, poz.1485 z póŸn. zm./ Rada Gminy w Skołyszynie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skołyszyn na 2008 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skołyszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław HasiakZałączniki
Gminny program przeciwdziałania narkomanii