Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
New Page 1

Uchwała Nr XIV/88/2007
Rady Gminy w Skołyszynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 r. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591, z póŸn zm./ oraz art. 4 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeŸwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z póŸn zm./

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. 

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skołyszyn.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń z jej treścią na tablicach ogłoszeń.

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesław HasiakZałączniki
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.