Strategia Rozwoju
Nowa strona 10

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKOŁYSZYN NA LATA 2007 - 2015
Opracowanie:
Przemyska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
ul. Rynek 26, 37-700 Przemyśl


Skołyszyn, styczeń 2008 r.

 

SPIS TREŚCI
 

WPROWADZENIE

I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SKOŁYSZYN

1.1 Ogólna charakterystyka Gminy

1.1.1 Rys historyczny
1.1.2 Położenie geograficzne i podział administracyjny
1.1.3 Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe
1.1.4 Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Gminy
1.1.5 Atrakcyjność inwestycyjna Gminy Skołyszyn na tle województwa

1.2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy

1.3 Kapitał społeczny
1.3.1 Dane demograficzne
1.3.2 Rynek pracy
1.3.3 Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją
1.3.4 Organizacje pozarządowe

1.4 Infrastruktura społeczna i warunki życia mieszkańców
1.4.1 Edukacja i sport
1.4.2 Opieka społeczna ochrona zdrowia
1.4.3 Zasoby mieszkaniowe
1.4.4 Działalność kulturalna

1.5 Sfera gospodarcza
1.5.1 Podmioty gospodarcze
1.5.2 Rolnictwo
1.5.2.1 Warunki produkcji rolniczej i struktura agrarna
1.5.2.2 Produkcja rolnicza
1.5.2.3 Warunki społeczno-ekonomiczne, zatrudnienie w rolnictwie
1.5.2.4 Przetwórstwo i rynek rolny

1.6 Infrastruktura techniczna
1.6.1 Infrastruktura transportowa
1.6.2 Infrastruktura ochrony środowiska
1.6.3 Infrastruktura teleinformatyczna
1.6.4 Infrastruktura energetyki
1.6.5 Infrastruktura gazownictwa

1.7 Dziedzictwo kulturowe i turystyka

II. BILANS STRATEGICZNY - ANALIZA SWOT GMINY Skołyszyn

III. MISJA, CELE STRATEGICZNE, CELE SZCZEGÓŁOWE
3.1 Misja i obszary strategiczne
3.2 Cele Strategiczne

IV. PLAN WYKONAWCZY STRATEGII
4.1 Analiza budżetów Gminy za lata ubiegłe i prognoza na lata kolejne
4.2 Projekty planowane w ramach Strategii
4.3 Plan finansowy i Ÿródła finansowania Strategii - projekty inwestycyjne
4.4 Harmonogram realizacji Strategii

V. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII
5.1 Wdrażanie Strategii
5.2 Monitoring, sprawozdawczość i promocja

Spis tabel, wykresów i rysunków

Wykaz załączników
Załącznik 1. Planoane działania inwestycyjne w Gminie na lata 2007-2015
Załącznik 2. Ankieta potrzeb rozwojowych
Załącznik 3. Lista osób biorących udział w debatach
 Załączniki
Strategia Rozwoju Gminy Skołyszyn na lata 2007 - 2015 - Pełna traść strategii