Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - Małgorzata Wąsacz
Nowa strona 4

Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - Małgorzata Wąsacz

Nr pokoju 20 tel. 4491729

1.   Cmentarze:

1/   organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami, pomnikami, mogiłami, grobami, płytami, tablicami wojennymi,

2/   prowadzenie bieżącej ewidencji – kart ewidencyjnych, fotograficzno – opisowych miejsc pamięci narodowej,

2.   Zabytki:

1/   prowadzenie kart ewidencyjnych, fotograficzno – opisowych z lokalizacją  w terenie (nr ew. działek) zabytków architektury, parków i stanowisk archeologicznych,

 2/  przygotowanie materiałów do wprowadzenia tych miejsc do Planu przestrzennego i Studium Uwarunkowań PPZ, weryfikacja naniesionych pomyłek lub zlikwidowanie oznaczeń planu w miejscach, w których nie znajdują się opisane obiekty.

3.    Pomniki przyrody:

       1/  wnioskowanie do konserwatora zabytków o uznanie za pomnik przyrody obiekty znajdujące się na terenie gminy: drzew, głazy, Ÿródła, progi skalne itp.

       2/  nadzorowanie i zgłaszanie do  Konserwatora Zabytków o potrzebie konserwacji uznanych już za pomnik przyrody drzew znajdujących się na terenie gminy,

4.    Umowy najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych:

       1/  przygotowanie projektu uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu za m2 powierzchni użytkowej lokalu, oraz zarządzeń Wójta Gminy w sprawie  użyczenia lub wynajmu lokali,

       2/  zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej,

       3/  tworzenie zasobów mieszkaniowych gminy i gospodarowanie nimi,

       4/  zawieranie i wypowiadanie umów najmu,

       5/  wykonywanie obowiązków wynajmującego,

       6/  wyrażanie zgody na podnajem lokalu,

       7/  wyrażanie zgody na dokonywanie ulepszeń w lokalu i określenie sposobu rozliczeń z tego tytułu,

       8/  współdziałanie z policją w usuwaniu osób, które zajęły lokal bez tytułu prawnego,

       9/  ustalanie stawki czynszu,

       10/naliczanie opłat za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę oraz inne  świadczenia a, w szczególności za odbiór nieczystości stałych i płynnych dot. osób wg umowy najmu,

     11/   zawieranie na czas oznaczony umowy najmu lokalu socjalnego,

     12/   wytaczanie powództwa o rozwiązanie najmu,

     13/   sporządzanie aneksów do umowy najmu,

     14/   analiza wpłat i zaległości czynszowych,

5.   Dodatki mieszkaniowe:

1/   przyjmowanie, rejestracja wniosków, wyliczanie i przyznawanie dodatków mieszkaniowych, prowadzenie księgi rejestrowej,

2/   sporządzanie comiesięcznych list wypłat dodatków mieszkaniowych.

6.   Oświetlenia drogowe:

      1/   bieżące utrzymanie oraz konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

2/   ustalanie czasu świecenia lamp,

3/   rozliczanie kosztów za zużycie energii, konserwację oświetlenia z podziałem na poszczególne miejscowości,

4/   wykonywanie czynności związanych z budowa oświetlenia,

7.   Utrzymanie i pielęgnacja placów zieleni i kwiatów, wywóz nieczystości z tych placów,

8.   Wydawanie decyzji dotyczących wycinki drzew,