Sprzedaż kosiarki samojezdnej Stiga Garden - 6 KM
Nowa strona 4

Skołyszyn, dn. 2008-04-10


INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĽTKU RUCHOMEGO

1. Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957), Wójt Gminy w Skołyszynie postanawia zakwalifikować niżej wymieniony sprzęt jako zbędny i zużyty składnik majątku ruchomego.

2. Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznacza się do sprzedaży lub bezpłatnego przekazania.

3. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego, które nie zostaną zagospodarowane w sposób oznaczony w pkt 2 zostaną zlikwidowane poprzez utylizację.

4. Osoby zainteresowane zakupem przedstawionego poniżej składnika majątku ruchomego mogą składać pisemne oferty zawierające:
a/ dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę) oraz telefon kontaktowy;
b/ cenę oferowaną za wymieniony składnik – oferowana cena nie może być niższa podana cena rynkowa składnika.

5. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie przez oferenta dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami Wójt Gminy w Skołyszynie może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

6. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem składników majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a/ nazwę, siedzibę i adres jednostki, tel. kontaktowy;
b/ informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
c/ wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
d/ uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;
e/ oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
Do wniosku jednostka załącza odpis statutu.

7. Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego rozpatrywane będą, jeśli dany składnik majątku ruchomego nie zostanie wcześniej sprzedany.

8. Oferty lub wnioski, o których mowa wyżej należy składać do dnia 21 kwiecień 2008 r. do godz. 12:00 do siedziby Urzędu Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12 w sekretariacie Urzędu.

Wykaz składników zbędnego i zużytego majątku ruchomego:

Lp.

Rodzaj majątku zbędnego Nr inwentarzowy Opis uszkodzenia Wartość początkowa w zł.

Umorzenie

Cena rynkowa w zł

1.

Kosiarka samojezdna Stiga Garden - 6 KM

UG/013/SZA/8

uszkodzony silnik (wyciekł olej) oraz wspornik mocowania układu kierowniczego

1.900,-

1.900,-

700,-