Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ
New Page 1

Skołyszyn, dn. 2008-07-07

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ

 dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:  „Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1 623 147,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2008 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

  

            Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający przekazuje treść odpowiedzi na przesłane zapytania przez Wykonawców, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz dokonuje modyfikacji jej treści:

 

1.    Treść zapytania:
„Czy zamiast Istotnych Postanowień Umowy możliwe jest zastosowanie obowiązującego               u Wykonawcy wzoru umowy kredytowej zgodnego z obowiązującym Regulaminem świadczenia na rzecz klientów korporacyjnych usług kredytowych oraz innych usług obciążonych ryzykiem kredytowym - z uwzględnieniem zapisów z SIWZ ?”

Treść odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wzoru umowy obowiązującego u Wykonawcy, który uwzględnia zapisy określone w  SIWZ. Zgodnie z zapisem Rozdziału XVII pkt 3 SIWZ, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia              o wyborze oferty jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu projekt takiej umowy.

2.    Treść zapytania:
„Czy jest możliwe zastosowanie w określeniu stron umowy kredytowej właściwych prawnie
zapisów, iż zawarta jest ona między Bankiem oraz:„Gminą Skołyszyn z siedzibą 38-242 Skołyszyn 12, REGON       , NIP            reprezentowaną przez: Wójta Gminy Skołyszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Skołyszyn" - zamiast jak to określono w Istotnych Postanowieniach Umowy: „ pomiędzy Wójtem Gminy w Skołyszynie, realizującym zamówienie poprzez Urząd Gminy w Skołyszynie, z siedzibą 38-242 Skołyszyn 12, REGON 000551154, NIP 685-165-12-03, reprezentowanym przez: Zenon Szura -Wójt Gminy Skołyszyn, Maria Furman - Skarbnik Gminy Skołyszyn"?

Prosimy o przekazanie numeru Regon i NIP dla Gminy Skołyszyn.

Treść odpowiedzi:

Tak.  Zamawiający dopuszcza taką formę zapisu umowy.
Nr Regon jest załączony do SIWZ jako załącznik nr 5.18.
Obecnie dołączamy do SIWZ decyzję nadania numeru NIP - jako załącznik nr 5.21 do SIWZ.

3.         Treść zapytania:
„Czy zastosowana w umowie stawka WIBOR 3M może mieć wartość z dnia transakcji tj. ustalaną
w dniu pierwszego uruchomienia kredytu, która będzie następnie ulegać zmianie co 3 miesiące, począwszy od dnia pierwszego uruchomienia kredytu, zamiast WIBOR-u 3M liczonego jako średnia stawek z poprzedniego miesiąca ?”.

Treść odpowiedzi:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.  Do wyceny oferty zgodnie z SIWZ należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 30 czerwiec 2008 r. celem możliwości porównania złożonych ofert.

4.         Treść zapytania:
„Czy zapis z 10 punktu Istotnych Postanowień Umowy dotyczący wartości odsetek od niespłaconego kredytu może brzmieć: „Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału naliczane i pobierane będą odsetki podwyższone w wysokości określonej                           w obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniu Prezesa Zarządu Banku."?                                  Zgodnie z obecnym Zarządzeniem Prezesa odsetki podwyższone wynoszą: 4 x wysokość stopy kredytu lombardowego NBP.”

Treść odpowiedzi:

Tak. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie takiego zapisu.

 

            Zgodnie z zapisem Rozdziału XXII pkt 3 SIWZ Zamawiający uzupełnia SIWZ   o następujące załączniki:
- załącznik nr 5.22 do SIWZ - Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach;
- załącznik nr 5.23 do SIWZ - Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.
 

                                                                                                Zenon Szura
                       
                                                             Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał. Nr 5.21 do SIWZ - Decyzja o nadaniu numeru NIP.pdf
Zał. Nr 5.22 do SIWZ - Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach.pdf
Zał. Nr 5.23 do SIWZ - Zaswiadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.pdf