Udzielenie kredytu wysokości 6 300 000,00 zł, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Skołyszyn w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
Nowa strona 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

17 / 18 SIMAP2_Skolyszyn 16.07.2008 11:31 AM MEST- ID:2008-074634 Formularz standardowy 2 — PL

 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĽCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Wójt Gminy w Skołyszynie Adres pocztowy: 38-242 Skołyszyn 12

woj. podkarpackie Miejscowość: Skołyszyn 12 Kod pocztowy: 38-242 Kraj: Polska

Punkt kontaktowy:

Urząd Gminy w Skołyszynie Tel.: 0134491062 Osoba do kontaktów: Maria Furman, Grzegorz Szański

E-mail: przetargi@skolyszyn.pl Faks: 0134491062

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.bip.skolyszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĽCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:  nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie kredytu wysokości 6 300 000,00 zł, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Skołyszyn w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług

Usługi:  Kategoria usług: nr 06 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce świadczenia usług: Polska, woj. podkarpackie, gmina Skołyszyn Kod NUTS PL323

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

nie dotyczy

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu wysokości 6 300 000,00 zł, przeznaczonego na pokrycie

deficytu Gminy Skołyszyn w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

Kredyt ten przeznaczony będzie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego w

zakresie gospodarki ściekowej w ramach Projektu Nr 2005/PL/16/C/PE/007 Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot 66130000 ______________________________

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Podział na części : nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:  nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

Kredyt w wysokości 6 300 000,00 zł.

Szczegółowy opis zamówienia:

a) Rozliczenie kredytu nastąpi w złotych polskich.

b) Termin spłaty kredytu: do 31.12.2012 r.

c) Karencja w spłacie rat kredytu – 6 m-cy od podpisania umowy kredytowej – pierwsza spłata raty kredytu –31.03.2009 r. – ostatnia spłata raty kredytu – 31.12.2012 r. Do wyceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie udzielony w pełnej wysokości w dniu 22.09.2008r. Jako terminy spłat rat kredytu i odsetek należy podać ostatni dzień danego m-ca bez względu na to, czy będzie to niedziela lub święto.

d) Spłata odsetek – co miesiąc, pierwsza spłata - 31.10.2008 r. – ostatnia spłata – 31.12.2012 r.

e) Spłata rat – co kwartał w równych ratach kwartalnych, ilość rat kapitałowych kwartalnych: 16, wysokość I raty: 393 000,00 zł (31.03.2009 r.), każdej następnej: 393 800,00 zł (ostatnia: 31.12.2012 r.).

f) Rok odsetkowy: równy 365 dni.

g) Rodzaj harmonogramu spłat kredytu – malejące saldo.

h) Proponowane zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.

i) Oprocentowanie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 22/09/2008 r. Zakończenie 31/12/2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĽCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł                                        (słownie: osiem tysięcyzłotych, gr. 00/100).

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich

przepisów je regulujących -

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

(jeżeli dotyczy) -

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy): nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

1) odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej -

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby/osób występujących w imieniu Wykonawcy               w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);

UWAGA: dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r.                               o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne.

5) decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenie

Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności (w przypadku utworzenia banku w czasie, kiedy nie istniał taki obowiązek, Wykonawca załącza w zamian statut banku wraz ze stosownym wyjaśnieniem) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605),

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej                          i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, następujących dokumentów (w przypadku wspólnego

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączna sytuacja finansowa)

1) informację o posiadanych środkach finansowych w kwocie co najmniej: 6 300 000 zł (dopuszcza się złożenie informacji w formie oświadczenia uprawnionych przedstawicieli banku o wysokości posiadanych środków - również w lokatach, funduszach inwestycyjnych, itp.)

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,                 a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

1) wykaz udzielonych kredytów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (od dnia 16 lipiec 2005 r. – 15 lipiec 2008 r.); Wykonawca musi wykazać co najmniej dwa kredyty w kwocie co najmniej 2 000 000 zł każdy, wraz z referencjami na każde zadanie, potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia, zgodnie z załączonym wzorem jako zał. nr 4 do SIWZ.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) : nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĽCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:  nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników

odpowiedzialnych za wykonanie usługi:  nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury :Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia : Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:  nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą : GPIR-i-340/7/08

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:  nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów -

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 27/08/2008 , Godzina: 10:00

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: polski

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 27/08/2008 ,  Godzina: 10:30

Miejsce (jeżeli dotyczy): Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 7

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĽCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĽCYM SIĘ : nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH: nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia

rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

16/07/2008

17 / 18 SIMAP2_Skolyszyn 16.07.2008 11:31 AM MEST- ID:2008-074634 Formularz standardowy 2 — PL

 

 

                                                                                                                                       Zenon Szura

                                                                                                Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ kredyt.doc
Zał. Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał. Nr 2 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.doc
Zał. Nr 3 do SIWZ - oświadczenie.doc
Zał. Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień.doc
Zał. Nr 5.1 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 6300000 zł.pdf
Zał. Nr 5.2 do SIWZ - Opinia RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości spłaty kredytu 6300000 zł.pdf
Zał. Nr 5.4 do SIWZ - Uchwała - wyd. niewygasające.doc
Zał. Nr 5.5 do SIWZ - Opinia RIO o projekcie budżetu na 2008r..doc
Zał. Nr 5.6 do SIWZ - Opinia RIO o deficycie.doc
Zał. Nr 5.7 do SIWZ - Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2007 r..pdf
Zał. Nr 5.8 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie - I.pdf
Zał. Nr 5.9 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie - II.pdf
Zał. Nr 5.10 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w Skołyszynie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.pdf
Zał. Nr 5.11 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie - III.pdf
Zał. Nr 5.12 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za 2007 r..pdf
Zał. Nr 5.13 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N za 2007 r..pdf
Zał. Nr 5.14 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z za 2007r..pdf
Zał. Nr 5.15 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2008r..pdf
Zał. Nr 5.16 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N za I kw. 2008r..pdf
Zał. Nr 5.17 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2008r..pdf
Zał. Nr 5.18 do SIWZ - Zaświadczenie Regon dla UG.pdf
Zał. Nr 5.19 do SIWZ - Zaświadczenie o numerze Regon dla gminy.pdf
Zał. Nr 5.20 do SIWZ - Decyzja o nadaniu numeru NIP.pdf
Zał. Nr 5.21 do SIWZ - Sytuacja finansowa gminy.pdf
Zał. Nr 5.22 do SIWZ - Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.pdf
Zał. Nr 5.23 do SIWZ - Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach.pdf
Zał. Nr 5.3 do SIWZ - Uchwała budżetowa na 2008r.zip