Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1 623 147,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2008 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
New Page 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Skołyszyn: Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1 623 147,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2008 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Numer ogłoszenia: 175204 - 2008; data zamieszczenia: 30.07.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Skołyszynie, 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

ˇ               Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skolyszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego               w łącznej wysokości 1 623 147,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2008 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości                 1 623 147,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2008 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - ponowny przetarg po unieważnieniu.

W zakresie zamówienia zawiera się:

1) Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 1 323 147 zł z okresem spłaty 2009 - 2016.

2) Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 300 000 zł z okresem spłaty 2009 - 2014

Szczegółowy opis zamówienia: 1) KREDYT W WYSOKOŚCI: 1 323 147 zł: a) Rozliczenie kredytu nastąpi w złotych polskich. b) Termin spłaty kredytu: do 30.11.2016 r. c) Karencja w spłacie rat kredytu - 12 m-cy od podpisania umowy kredytowej - pierwsza spłata raty kredytu - 31.08.2009 r. - ostatnia spłata raty kredytu - 30.11.2016 r. Do wyceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie udzielony w całości w dniu 31.08.2008 r. Jako terminy spłat rat kredytu i odsetek należy podać ostatni dzień danego m-ca bez względu na to, czy będzie to niedziela lub święto; d) Spłata odsetek - co miesiąc, pierwsza spłata - 30.09.2008 r. - ostatnia spłata - 30.11.2016 r. e) Spłata rat - co kwartał                      w równych ratach kwartalnych, ilość rat kapitałowych kwartalnych: 30, wysokość I raty: 44 247,00 zł (31.08.2009 r.), każdej następnej: 44 100,00 zł; (ostatnia: 30.11.2016r.). f) Rok odsetkowy: równy 365 dni. g) Rodzaj harmonogramu spłat kredytu - malejące saldo. h) Proponowane zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. i) Oprocentowanie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M. 

2) KREDYT W WYSOKOŚCI: 300 000 zł a) Rozliczenie kredytu nastąpi w złotych polskich. b) Termin spłaty kredytu: do 30.11.2014 r. c) Karencja w spłacie rat kredytu - 12 m-cy od podpisania umowy kredytowej - pierwsza spłata raty kredytu - 31.08.2009 r. - ostatnia spłata raty kredytu - 30.11.2014 r. Do wyceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie udzielony w całości, w dniu 31.08.2008 r. Jako terminy spłat rat kredytu i odsetek należy podać ostatni dzień danego m-ca bez względu na to, czy będzie to niedziela lub święto. d) Spłata odsetek - co miesiąc, pierwsza spłata - 30.09.2008 r. - ostatnia spłata - 30.11.2014 r. e) Spłata rat - co kwartał w równych ratach kwartalnych, ilość rat kapitałowych kwartalnych: 22, wysokość I raty: 10 200,00 zł (31.08.2009 r.), każdej następnej: 13 800,00 zł; (ostatnia: 30.11.2014r.). f) Rok odsetkowy: równy 365 dni. g) Rodzaj harmonogramu spłat kredytu - malejące saldo. h) Proponowane zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco.

i) Oprocentowanie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M. .

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĽCE ZAMÓWIENIA

ˇ               Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

ˇ               Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: a) Nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zamówienia, w tym: a) Udzielili w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, co najmniej dwa kredyty w kwocie co najmniej: 1 500 000 zł - każdy. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: a) Posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej: 1 700 000 zł. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, 2) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia osobiście, bez udziału podwykonawców.

ˇ               Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wzór oświadczenia zawarty jest jako zał. Nr 3 do SIWZ.   2. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP - następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 1) odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby/osób występujących w imieniu Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert); UWAGA: dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. 5) decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności (w przypadku utworzenia banku w czasie, kiedy nie istniał taki obowiązek, Wykonawca załącza w zamian statut banku wraz ze stosownym wyjaśnieniem)   3. Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę  i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie) - następujących dokumentów: 1) wykazu udzielonych kredytów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (od dnia 30 lipiec 2005 r. - 29 lipiec 2008 r.); Wykonawca musi wykazać co najmniej dwa kredyty w kwocie co najmniej 1 500 000 zł każdy, wraz z referencjami na każde zadanie, potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia, zgodnie z załączonym wzorem jako zał. nr 4 do SIWZ. 4. Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączna sytuacja finansowa), następujących dokumentów: 1) informacji o posiadanych środkach finansowych w kwocie co najmniej:1 700 000 zł (dopuszcza się złożenie informacji w formie oświadczenia uprawnionych przedstawicieli banku o wysokości posiadanych środków - również w lokatach, funduszach inwestycyjnych, itp.) 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: 1) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w pkt 2 ppkt 1-5. Dokumenty wymienione w pkt 3 i 4 składane mogą by wspólnie i takiej podlegać będą ocenie. 2) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum (należy załączyć dokument pełnomocnictwa, lub umowę które/a/ powinno/a/ określać dokładny zakres upoważnienia - pełnomocnictwo lub umowa musi być złożone/a/ w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);   3)   w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum (jeżeli do oferty nie dołączono oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii umowy) Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóŸniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum; 4) umowa, o której mowa wyżej, winna zawiera w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605), 5. Do oferty należy również załączyć wzór wniosku o udzielenie kredytu oraz wykaz dokumentów wymaganych przez bank do jego udzielenia. 6. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

                                                                                                    Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ kredyt
Zal. Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Zal. Nr 2 do SIWZ - istotne postanowienia umowy
Zal. Nr 3 do SIWZ - oswiadczenie
Zal. Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamowien
Zal. Nr 5.1 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w sprawie zaciagniecia kredytu
Zal. Nr 5.2 do SIWZ - Opinia RIO o mozliwosci splaty kredytu
Zal. Nr 5.3 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w Skolyszynie
Zal. Nr 5.4 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy - wyd. niewygasajace
Zal. Nr 5.5 do SIWZ - Opinia RIO o projekcie budzetu na 2008
Zal. Nr 5.6 do SIWZ - Opinia RIO o deficycie
Zal. Nr 5.7 do SIWZ - Opinia RIO dot. wykonania budzetu za 2007 rok
Zal. Nr 5.8 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w sprawie zmian w budzecie na 2008 rok w toku jego wykoniania
Zal. Nr 5.9 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w sprawie zmian w budzecie na 2008 rok w toku jego wykoniania
Zal. Nr 5.10 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w Skolyszynie w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Skolyszyn
Zal. Nr 5.11 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok
Zal. Nr 5.12 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za 2007 rok
Zal. Nr 5.13 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N za 2007 rok
Zal. Nr 5.14 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z za 2007rok
Zal. Nr 5.15 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2008r.
Zal. Nr 5.16 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N za I kw. 2008r.
Zal. Nr 5.17 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2008r.
Zal. Nr 5.18 do SIWZ - Zaswiadczenie Regon dla UG
Zal. Nr 5.19 do SIWZ - Zaswiadczenie o numerze Regon dla gminy
Zal. Nr 5.20 do SIWZ - Decyzja o nadaniu numeru NIP
Zal. Nr 5.21 do SIWZ - Sytuacja finansowa gminy
Zal. Nr 5.22 do SIWZ - Zaswiadczenie ZUS o niezaleganiu w oplacaniu skladek
Zal. Nr 5.23 do SIWZ - Zaswiadczenie US o niezaleganiu w podatkach
Zal. Nr 5.24 do SIWZ - Uchwala Rady Gminy w sprawie zaciagniecia kredytu dlugoterminowego
Zal. Nr 5.25 do SIWZ - Opinia RIO o mozliwosci splaty kredytu