Rozstrzygnięcie
Nowa strona 4

 

Skołyszyn, dn. 2008-08-08

znak sprawy: GPIR-i-340/8/08

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1 623 147,00zł, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2008 r. oraz spłaty wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek” – ponowny przetarg po unieważnieniu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert: 2

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta Nr 1:

Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 250.

Wartość złożonej oferty: 522 489,07 zł brutto, w tym oprocentowanie: 7,24%, prowizja od udzielenia kredytu – 0 zł.

Cena: 473 595,34 / 522 489,07 = 0,9064 x 100 x 100% = 90,64 pkt

 

Oferta Nr 2:

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Rzeszowie, 35-002 Rzeszów, ul. Sobieskiego 17

Wartość złożonej oferty: 473 595,34 zł brutto, w tym oprocentowanie: 6,54%, prowizja od udzielenia kredytu – 0,1 % - 1 623,15 zł.

Cena: 473 595,34 / 473 595,34 = 1 x 100 x 100% = 100 pkt

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn