Rozstrzygnięcie
Nowa strona 4

Skołyszyn, dn. 2008-08-13
 

znak: GPIR-i-340/10/08
 
 
 
Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu części postępowania
 
 
dotyczy przetargu nieograniczonego na:
„Dowóz dzieci do placówek oświatowych podległych Gminie Skołyszyn w roku szkolnym 2008-2009”
 

Działając w trybie art. 91 oraz art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że po dokonaniu oceny złożonych ofert do udzielenia zamówienia w części I – Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Bączalu Dolnym - została wybrana oferta złożona przez Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej 38-200 Jasło, ul. P.Skargi 84, z ceną: 28 065,00 zł brutto. 
Oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 100 pkt wg kryteriów oceny ofert, jako jedyna złożona oferta w tej części postępowania.
Jednocześnie informuję, że postępowanie w części II - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Skołyszynie, Zespołu Szkół w Kunowej oraz Szkoły Podstawowej w Harklowej  zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 w/w ustawy w związku z brakiem złożonych ofert.
 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn