Modyfikacja SWIZ
Nowa strona 4

Skołyszyn, dn. 2008-08-20

 

GPIR-i-340/7/08

 

 

 

 

MODYFIKACJA SIWZ

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu w wysokości 6 300 000 zł, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Skołyszyn w związku z realizacją zadania inwestycyjnego”

 

 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

  1. Skreśla się zapis wprowadzony w dziale VI pkt 2 specyfikacji, który brzmi: „Uruchomienie kredytu: najpóŸniej do 22 września 2008 r.” a w jego miejsce wprowadza się zapis:

„Uruchomienie kredytu przewiduje się w terminie od 22 września do 31 grudnia          2008 r.”

Pozostałe zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

 

 Z poważaniem.

  

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn