Ogłoszenie o zawarciu umowy
Nowa strona 5

 

Skołyszyn, dn. 2008-08-27

 

 

znak sprawy: GPIR-i-340/8/08                                      

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

„Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1 623 147,00zł, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu   w 2008 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” – ponowny przetarg po unieważnieniu” –

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

WYKONAWCA:

 

„ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Rzeszowie, 35-002 Rzeszów, ul. Sobieskiego 17

 

Wartość zawartej umowy:   473 595,34 zł brutto

Data zawarcia umowy:   25 sierpień 2008 r.

                           

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn