Rozstrzygnięcie przetargu
Nowa strona 4

 

Skołyszyn, dn. 2008-08-28

znak sprawy: GPIR-i-340/11/08                                      

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - III transza”

-  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Wartość złożonej oferty: 112 567,03 zł brutto.

Cena:    112 567,03 / 112 567,03 =  1 x 100 x 95% =  95 pkt.

Okres gwarancji:  36 / 36 = 1 x 100 x 5% = 5 pkt.

RAZEM: 100 pkt

 

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Cena wybranej oferty:       112 567,03 zł brutto

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn