Działki ewidencyjne numer : 1071/3 i 1066/7 o łącznej pow. 0.0553 ha, położonej na terenie wsi Harklowa


Nowa strona 5

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU.

Skołyszyn, dnia 8 paŸdziernika 2008 r.
 

GPIR.g. 72241-1/08
 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.
O WYNIKU PRZETARGU.
 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu : 30 września 2008 r. godz. 10.00 III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej : Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna : Skołyszyn, Obręb : Harklowa, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne numer : 1066/7 i 1071/3 o łącznej pow. 0.0553 ha, księga wieczysta : KW. numer : 60.216 Sądu Rejonowego w Jaśle.
3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 1
4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0
5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :
Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne numer : 1066/7 i 1071/3 o łącznej pow. 0.0553 ha, położonej na terenie wsi Harklowa - 4.545,00 zł brutto.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : .4.600,00 zł brutto.
6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości : przetarg zakończony wynikiem pozytywnym : Pani Zofia Brągiel.

 

O G Ł O S Z E N I E

Skołyszyn, dnia 20 sierpnia 2008 r.

GPIR.g.72241- 1 /08

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 wraz z póŸn. zm. /, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / - Wójt Gminy w Skołyszynie o g ł a s z a :

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer : 1071/3 i 1066/7 o łącznej pow. 0.0553 ha, położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KW. numer : 60.216 Sądu Rejonowego w Jaśle.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn nieruchomość leży w terenie oznaczonym jako : budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno – usługowe istniejące i potencjalne. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów : 22 luty 2008 r. i 3 czerwca 2008 r.
Cena wywoławcza nieruchomości : 4.545,00 zł – brutto.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2008 r. / tj. wtorek / o godz. 1000, w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, sala Nr 7.
W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie : 909,00,00 - zł / słownie : dziewięćset dziewięć złotych 00/100 groszy / - w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie lub na konto Urzędu Gminy w Skołyszynie : Banku Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 – w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona w kasie najpóŸniej w dniu 25 września 2008 r.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
Wpłacone wadium zostanie :
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną, spółkę lub cudzoziemca – winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu - można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu / 013 / 449 - 10 - 62 wewn. 31.