Rozstrzygnięcie
Nowa strona 4

 

 Skołyszyn, dn. 2008-09-05

 

znak sprawy: GPIR-i-340/7/08

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 6 300 000 zł, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Skołyszyn  w związku                         z realizacją zadania inwestycyjnego” – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  4

Liczba ofert odrzuconych: 1

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta Nr 1:

Bank Spółdzielczy w Bieczu 38-340 Biecz, ul. Rynek 15

Wartość złożonej oferty: 974 532,22 zł brutto (oprocent.: 6,43%)

Cena:    974 532,22 / 974 532,22 =  1 x 100 x 100% = 100 pkt

                                     

Oferta Nr 2:

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Rzeszowie, 35-002 Rzeszów, ul. Sobieskiego 17

Wartość złożonej oferty: 979 510,00 zł brutto (oprocent.: 6,485%)

Cena:    974 532,22 / 979 510,00  =  0,9949 x 100 x 100% = 99,49 pkt

                                     

Oferta Nr 4:

BRE Bank Hipoteczny S.A., 00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26

Wartość złożonej oferty: 1 037 661,35 zł brutto (oprocent.: 6,87%)

Cena:    974 532,22 / 1 037 661,35  =  0,9392 x 100 x 100% = 93,92 pkt

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

 

 Zenon Szura
 Wójt Gminy Skołyszyn