Rozstrzygnięcie
New Page 1

Skołyszyn, dn. 2008-10-09

znak sprawy: GPIR-i-340/17/08 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wójt Gminy w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 12
tel/fax (0-13)4491062do64

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - IV transza”
- prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dane o ofertach:
Liczba złożonych ofert: 2 
Liczba ofert odrzuconych: 0
Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

Oferta nr 1:
DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 
38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42.
Wartość złożonej oferty: 249 421,13 zł brutto, okres gwarancji: 12 m-cy.
Cena: 245 475,22 / 249 421,13 = 0,9842 x 100 x 95 % = 93,50 pkt
Okres gwarancji: 12 / 36 = 0,3333 x 100 x 5 % = 1,67 pkt
RAZEM: 95,17 pkt

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.
Wartość złożonej oferty: 245 475,22 zł brutto.
Cena: 245 475,22 / 245 475,22 = 1 x 100 x 95% = 95 pkt.
Okres gwarancji: 36 / 36 = 1 x 100 x 5% = 5 pkt.
RAZEM: 100 pkt

Wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.
Cena wybranej oferty: 245 475,22 zł brutto

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn