Ogłoszenie o zawarciu umowy
New Page 1


Skołyszyn, dn. 2008-10-09

znak sprawy: GPIR-i-340/7/08 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Wójt Gminy w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 12
tel/fax (0-13)4491062do64

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Udzielenie kredytu wysokości 6 300 000,00 zł, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Skołyszyn w związku z realizacją zadania inwestycyjnego” - 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

WYKONAWCA:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, 38-340 Biecz, ul. Rynek 15
Wartość podpisanej umowy (orientacyjna): 974 532,22 zł brutto
Data zawarcia umowy: 2 paŸdziernik 2008 r.

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn