Rozstrzygnięcie
Nowa strona 4

Skołyszyn, dn. 2008-10-20

znak sprawy: GPIR-i-340/16/08                                      

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Świadczenie usług wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Skołyszyn oraz osadu i skratek z kontenerowej oczyszczalni ścieków                 w Skołyszynie” -  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta nr 1:

Produkcja, Handel, Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy,

38-200 Jasło, ul. Hankówka 28

Wartość złożonej oferty: 844 693,00 zł brutto.

Cena:    844 693,00 / 844 693,00 = 1 x 100 x 100% =  100 pkt

                                     

Oferta nr 2:

Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46

Wartość złożonej oferty: 1 067 200,00 zł brutto.

Cena:    844 693,00 / 1 067 200,00 =  0,7915 x 100 x 100% =  79,15 pkt

 

Wybrano ofertę:

Produkcja, Handel, Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy,

38-200 Jasło, ul. Hankówka 28.

Cena wybranej oferty:       844 693,00 zł brutto

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn