Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku oraz powołania Komisji Oceniającej
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/163/2008 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skołyszyn z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009 oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych

WÓJT GMINY SKOŁYSZYN

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Zadanie Nr 1 – Prowadzenie piłkarskiej drużyny LKS Skołyszyn, udział we współzawodnictwie ligowych drużyn piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek piłkarskich. Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 74 500 zł.

Zadanie Nr 2 – Prowadzenie piłkarskiej drużyny LKS STANDART w Święcanach, udział we współzawodnictwie ligowych drużyn piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek piłkarskich. Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 23 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Oferty mogą być składane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie

4. Z przyznanej dotacji na realizację zadań mogą być pokrywane następujące koszty:

a) płace instruktorów i trenerów,

b) zakup strojów i sprzętu sportowego,

c) ekwiwalenty i opłaty sędziowskie,

d) opłaty licencyjne i startowe,

e) wynajem obiektów sportowych,

f) opieka medyczna (koszty osobowe, zakup niezbędnych medykamentów),

g) koszty przejazdu, noclegów i ubezpieczenia zawodników na zawody,

h) koszty przejazdu i pobytu oraz ubezpieczenia zawodników korzystających z obozów i zgrupowań.

5. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji obydwu zadań objętych konkursem jednemu podmiotowi.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadań ustala się na okres: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Skołyszyn zwanego dalej Zleceniodawcą a oferentem zwanym również Zleceniobiorcą, którego oferta została wybrana.

3. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.

4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy, Wójt Gminy Skołyszyn wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała kolejno największą liczbę punktów.

5. W przypadku złożenia przez oferenta ofert na więcej niż jedno zadanie i wyborze więcej niż jednej oferty, podpisuje się jedną umowę.

6. W przypadku nie przestrzegania warunków zawartej umowy, w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwanie dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego może spowodować wstrzymanie dalszego finansowania zadania oraz zwrot już przekazanych środków finansowych.

7. Przy rozliczaniu zadania (w uzgodnieniu z komórką dokonującą kontroli i oceny realizacji zadania w imieniu Wójta Gminy Skołyszyn), można wprowadzić zmiany (przesunięcia) do harmonogramu realizacji zadania oraz do kosztorysu dotyczącego rodzaju ponoszonych kosztów po warunkiem, że:

a) nie wpłyną one na realizację zasadniczych celów realizowanego zadania, ani nie zmienią zasadniczo zakresu merytorycznego zadania,

b) zmiany (przesunięcia) w ramach głównych pozycji kosztorysu nie przekroczą 20% ogólnej kwoty uwzględnionej w ofercie,

c) zmiany (przesunięcia) nie doprowadzą do zmniejszenia wartości całkowitej realizowanego zadania,

d) nie dotyczy wynagrodzeń osobowych.

8. W przypadku wystąpienia, po podpisaniu umowy, okoliczności uniemożliwiających realizację umowy lub mających wpływ na rzetelność i terminowość wykonania umowy, Zleceniobiorcy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałych faktach.

9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze zrealizowanego zadania należy przedłożyć Zleceniodawcy na druku i warunkach określonych w umowie.

IV. Termin składania ofert:

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów i załączników należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie (Sekretariat pok. nr 8) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „SPORT W GMINIE SKOŁYSZYN 2009 – ZADANIE NR …” do dnia: 6 marca 2009 roku do godziny 9:00. lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Skołyszynie

Skołyszyn 12

38-242 Skołyszyn

Liczy się data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się: 6 marca 2009 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. nr 7)

2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Oceniająca powołana przez Wójta Gminy Skołyszyn w terminie do 10 dni od złożenia oferty, stosując następujący tryb:

a) weryfikacja oferty pod kątem spełnienia wymagań ustawowych i określonych w ogłoszeniu:

- ocena formalna – polegać będzie na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty, tj. Oferta winna być złożona na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Oferta musi zawierać następujące załączniki:

§ aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

§ sprawozdanie merytoryczne i finansowane za ostatni rok

§ umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wniosków, które będą realizowane w partnerstwie)

§ odpis (potwierdzona kopia) aktualnego statutu

§ inne dokumenty, jeśli wymagane (np. wykaz osób zaangażowanych w szkolenie wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje tych osób).

Podmiot, który składa kilka ofert w konkursie musi złożyć na każde zadanie odrębną ofertę, w osobnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.

Wnioski odrzucone ze względów formalnych nie będą poddawane ocenie merytorycznej,

b) sporządzenie z postępowania protokołu przez Zespół Oceniający, w którym należy ująć wszystkie kluczowe etapy i rozstrzygnięcia, z krótkim uzasadnieniem rozstrzygnięć o charakterze ocenowo – uznaniowym oraz wyraŸnym sformułowaniem ostatecznej propozycji wyniku konkursu.

3. Rozpatrując oferty Komisja Oceniająca będzie stosowała następujące kryteria:

- realność realizacji zadania: 0 – 10 pkt,

- zasoby kadrowe i rzeczowe: 0 – 10 pkt,

- atrakcyjność zajęć proponowanych przez oferenta: 0 – 10 pkt,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 0 – 10 pkt

Maksymalna ilość punktów – 40 pkt.

4. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów uznana będzie za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, od oferentów wymagane będzie złożenie oferty dodatkowej.

5. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji podejmie Wójt Gminy Skołyszyn na podstawie rekomendacji Komisji Oceniającej.

6. O wynikach konkursu oferenci zostaną niezwłocznie pisemnie zawiadomieni.

7. Wójt Gminy Skołyszyn podaje w zawiadomieniu o wynikach konkursu imię i nazwisko lub nazwę oraz adres oferenta, którego oferta wygrała w danym zadaniu oraz wartość realizacji zadania.

8. Ogłoszenie o wyborze oferentów, którzy uzyskają dotację oraz o wielkości dotacji zostanie niezwłocznie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skołyszynie oraz na stronie internetowej urzędu.

9. Konkurs unieważnia się:

- jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nie wpłynęła ani jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Wójt Gminy Skołyszyn może przeznaczyć na udzielenie dotacji na realizację poszczególnych zadań w 2009 rok.

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

 

Zarządzenie wraz z załącznikami - ściągnijZałączniki
wzor oferty.doc
wzor oferty.pdf
wzor umowy.pdf
wzor sprawozdania.pdf