Ogłoszenie o wyborze ofert
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2009-03-12

 

 

WÓJT GMINY SKOŁYSZYN

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

 

Dotyczy konkursu ofert na:

„Realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku”.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

 

 

Zadanie Nr 1 – Prowadzenie piłkarskiej drużyny LKS Skołyszyn, udział we współzawodnictwie ligowych drużyn piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek piłkarskich.

Wybrano ofertę złożoną przez: Ludowy Klub Sportowy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn.  Kwota przyznanej dotacji: 74 500 zł

 

Zadanie Nr 2 – Prowadzenie piłkarskiej drużyny LKS STANDART  w Święcanach, udział we współzawodnictwie ligowych drużyn piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek piłkarskich.

 

Wybrano ofertę złożoną przez: Ludowy Klub Sportowy w Święcanach,  Święcany 233 38-242 Skołyszyn.  Kwota przyznanej dotacji: 23 000 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożone oferty spełniły wymogi formalne, wnioskowana wielkość dotacji nie przekracza kwoty, jaką gmina zamierza przeznaczyć na realizację w/w usług.

Jako jedyne złożone oferty na poszczególne zadania uzyskały największą liczbę punktów wg kryteriów określonych w warunkach wyboru ofert.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z póŸn. zm.)

 

 

                   Zenon Szura

            Wójt Gminy Skołyszyn