Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -                       I transza
Numer ogłoszenia: 69570 - 2009; data zamieszczenia: 19.03.2009

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Skołyszynie , 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

ˇ                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skolyszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - I transza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz                   z podbudową na następujących odcinkach dróg gminnych: a. Droga gminna Czermianka                    w Święcanach, nr ew. 2515 - odcinek o długości 651 mb w km od 0+600 do 1+251- zakres robót do wykonania: - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 1 757,70 m2; - sączki poprzeczne                    z kruszywa - 45 m; - podbudowa z kruszyw naturalnych (warstwa dolna) - gr. 15 cm; - podbudowa z kruszyw naturalnych (warstwa górna) - gr. 8 cm; - nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych (warstwa wiążąca) - gr. 2 cm; - nawierzchnia  z mieszanek mineralno -bitumicznych (warstwa ścieralna) - gr. 4 cm - 1 627,5 m2; - pobocza żwirowe obustronne                   o szerokości 15 cm. b. Droga gminna Zadębina w Jabłonicy nr ew. 814 - odcinek o długości 453 mb - w km od 1+295 do 1+748 - zakres robót do wykonania: - podbudowa z kruszyw naturalnych (warstwa dolna) - gr. 10 cm; - podbudowa z kruszyw naturalnych (warstwa górna) - gr. 8 cm; - nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych (warstwa wiążąca) - gr. 2 cm; - nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych (warstwa ścieralna) - gr. 4 cm - 1 366,50 m2; - pobocza żwirowe obustronne o szerokości 20 cm..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.06.2009 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĽCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

ˇ                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:             1) Dysponują lub będą dysponować odpowiednim sprzętem, w tym co najmniej: rozkładarka mas bitumicznych - 1 szt.; równiarka samojezdna - 1 szt.; samochód samowyładowczy 5-10 t - 1 szt.; spycharka gąsienicowa - 1 szt.; walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.; koparka lub koparko-spycharka - 1 szt.; 2) Dysponują lub będą dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, tj. min.: zatrudniają co najmniej 5 osób (pracowników fizycznych) oraz Kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.                  3) Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania co najmniej dwie roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł każda. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: 1) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, 2) niespełnienie chociażby jednego warunku (z uwzględnieniem zapisów art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

ˇ                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie  z art.22 ust. 1 PZP oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wzór oświadczenia zawarty jest na formularzu ofertowym jako zał. Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP - następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 1) oświadczenia złożonego na formularzu jako zał. nr 4 do SIWZ; 2) odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 3. Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie) - następujących dokumentów: 1) oświadczenia złożonego na formularzu jako zał. nr 4 do SIWZ; 2) wykazu wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (od dnia 19.03.2004 r. do 18.03.2009 r.) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty  i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (w tym co najmniej 2 roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł. każda) - zgodnie z wzorem jako zał. nr 5 do SIWZ; 3) wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (w wykazie należy wymienić wszystkich pracowników, którzy będą wykonywać zamówienie, w tym co najmniej 5 osób (pracowników fizycznych) oraz Kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej) - do wykazu należy dołączyć: uprawnienia kierownika robót oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki - zgodnie z wzorem jako zał. nr 4 do SIWZ; 3a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3, Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował; 4) wykazu sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia, w tym co najmniej : a) rozkładarka mas bitumicznych - 1 szt.; b) równiarka samojezdna - 1 szt. c) samochód samowyładowczy 5-10 t - 1 szt.; d) spycharka gąsienicowa - 1 szt.; e) walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; f) walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; g) walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.; h) koparka lub koparko-spycharka - 1 szt.; - zgodnie z wzorem jako zał. nr 4 do SIWZ. 4a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 4, Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował 4. Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączna sytuacja finansowa), następujących dokumentów: 1) oświadczenia złożonego na formularzu jako zał. nr 4 do SIWZ; 2) aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 300.000 zł - w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia postępowania                     o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605). 6. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 95                   2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2009 r. godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy  w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ - powodziowe I transza.pdf
Zał. Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał. Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych.pdf
Zał. Nr 3.1 do SIWZ - Przedmiar Święcany Czermianka.pdf
Zał. Nr 3.2 do SIWZ - Przedmiar Jabłonica Zadębina.pdf
Zał. Nr 4 do SIWZ - oświadczenie.doc
Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc