Otwarty konkurs ofert
Nowa strona 1

                                                     Skołyszyn, dn. 15 paŸdziernik  2009 r.

ZAMAWIAJĽCY:
WÓJT GMINY W SKOŁYSZYNIE
38-242 SKOŁYSZYN 12 

                                                                                                 

Nr sprawy: GPIR-i-340/13/09

 

 O G Ł O S Z E N I E

O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

 

Działając   na    podstawie  art.25 , art.26 oraz art. 28  ustawy   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póŸn.zm.)

Wójt Gminy w Skołyszynie                  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. obejmujących   specjalistyczne    usługi     opiekuńcze     nad osobami, które  z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób oraz specjalistyczne   usługi   opiekuńcze     świadczone     na     rzecz    osób z  zaburzeniami psychicznymi   - dla  osób  zamieszkałych  na  terenie   Gminy   Skołyszyn,  w    miejscu     ich zamieszkania.

Zadanie    powyższe  realizowane   jest  w    ramach    zadania    własnego Gminy Skołyszyn  z   zakresu   pomocy społecznej –  zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 oraz zadania zleconego  Gminie Skołyszyn z zakresu pomocy społecznej – zgodnie  z   art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póŸn.zm)  - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skołyszynie.

Zadanie   może być   wykonywane   przez  podmioty, o   których  mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,  (tj. organizacje  pozarządowe prowadzące działalność                       z  zakresu  pomocy społecznej,  osoby prawne i jednostki organizacyjne  działające  na podstawie przepisów  o stosunku Państwa  do Kościoła  Katolickiego  w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych  kościołów i związków wyznaniowych  oraz gwarancji wolności sumienia  i wyznania , jeżeli  ich cele statutowe obejmują prowadzenie  działalności  w zakresie pomocy społecznej ).

1.  Przewidywana ilość godzin  usług  do  realizacji  w 2010 r. - 38 160 godzin, w tym:

a)      specjalistyczne    usługi     opiekuńcze     nad osobami, które  z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – 27 600 godzin;

b)      specjalistyczne   usługi   opiekuńcze     świadczone     na     rzecz    osób z  zaburzeniami psychicznymi  – 10 560 godzin.

2.  Przewidywana wysokość   środków   finansowych    przeznaczonych  na   realizację   

     zadania w roku 2010 wynosi: 381 600 zł, w tym:

a)      specjalistyczne    usługi     opiekuńcze     nad osobami, które  z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – 276 000,00 zł (według maksymalnej  kalkulacji 10,00 zł  za 1 godz.  usługi);

   b)   specjalistyczne   usługi  opiekuńcze    na   rzecz  osób z  zaburzeniami psychicznymi –

               105 600,00 zł  (według maksymalnej  kalkulacji  10,00 zł  za  1 godz.  usługi ) –

3.  Informacja o zrealizowanych w bieżącym i poprzednim roku zadaniach tego samego 

rodzaju: w 2008 r. – koszt zadania i udzielonej dotacji: 357 524 zł, w 2009 r. – przewidywany koszt  zadania i udzielonej dotacji: 350 000 zł.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopad  2009 r. godz. 9.00

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 317, pokój  Nr 6.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferty należy składać na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do  rozporządzenia Ministra  Polityki Społecznej  z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia  wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. z 2005 r. Nr 44 , poz.427).

Druki  ofert, warunki wyboru ofert oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania  można      pobrać   w   Gminnym   Ośrodku   Pomocy   Społecznej w Skołyszynie, pokój   Nr 6 lub ze strony internetowej:  www.bip.skolyszyn.pl .

Po upływie w/w terminu, złożone oferty zostaną rozpatrzone i zaopiniowane przez powołany zarządzeniem  Wójta Gminy  zespół, w celu  przedłożenia  propozycji  wyboru oferty na którą  proponuje się  udzielenie  dotacji .

Zespół opiniujący rozpocznie rozpatrywanie ofert w dniu 16 listopad 2009 r. o godz. 9:30.

W skład zespołu  opiniującego  oferty  wchodzą  następujące  osoby  :

1. Trzech  przedstawicieli Wójta Gminy Skołyszyn – na podstawie zarządzenia  Wójta  Gminy    Skołyszyn .

2. Dwóch     oddelegowanych     pracowników        Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej   w  Skołyszynie  na     podstawie    upoważnienia   Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Skołyszynie.

3/  Radny  z   Komisji   Zdrowia, Kultury   i  Oświaty  Rady Gminy Skołyszyn.

Na podstawie  opinii  wyżej określonego zespołu Gmina Skołyszyn reprezentowana przez Wójta  Gminy   Skołyszyn  zleci realizację zadania i zawrze umowę o dotacji  na rok 2010  wybranemu zgodnie z przyjętą  procedurą podmiotowi.

Przy   rozpatrywaniu   ofert i dokonywaniu  wyboru oferentów będą brane pod uwagę  zasady i kryteria  określone w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem zasad pomocniczości , efektywności , uczciwej konkurencji i jawności.

Kryteria oceny ofert wraz ze sposobem ich oceny zawarte są w warunkach wyboru ofert jako załącznik do ogłoszenia.

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty.
  2. Warunki wyboru oferty.
  3. Wzór umowy.
  4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania.

 

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

 Załączniki
Zał. Nr 1 - wzór oferty.pdf
Zał. Nr 2 - warunki wyboru ofert.doc
Zał. Nr 3 - Wzór umowy.doc
Zał. Nr 4 - wzór sprawozdania.pdf