Odpowiedzi na pytania
Nowa strona 1

ZAMAWIAJĽCY:                                                                 Skołyszyn, dn. 2 listopad 2009 r.

WÓJT GMINY W SKOŁYSZYNIE

38-242 SKOŁYSZYN 12                                                                           

Nr sprawy: GPIR-i-340/13/09

 

Przedstawiam poniżej treść zapytań jednego z oferentów dotyczących otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych... wraz z odpowiedziami:

 

Treść zapytań:

 

W związku z ogłoszeniem o konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych w Gminie Skołyszyn, działając na podstawie art.28, ust. 2, pkt. l Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, który określa wymogi jakościowe ogłoszenia, a w szczególności aby nie budziły zastrzeżeń, były jednoznaczne, bez rozbieżności, były spójne, prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Stwierdza się różnicę dotyczącą zakresu usług pomiędzy ogłoszeniem i wzorem umowy w brzmieniu „ Wójt Gminy w Skołyszynie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. obejmujących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn, w miejscu ich zamieszkania" a Zał. Nr 2 do konkursu ofert, który zawiera brzmienie „ Przedmiotem zlecania zadania jest powierzenie realizacji usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn, w miejscu zamieszkania w formie usług opiekuńczych specjalistycznych: usług pielęgnacyjnych, usług gospodarczych, usług opiekuńczych, usług zdrowotnych, usług rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wyjaśnienia wymaga kwestia pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze, co jest zadaniem Gminy. Zadanie to  winno być zlecone w oddzielnie z uwagi na to, że ich wykonanie i wkalkulowanie spowoduje zmniejszenie czasu   na wykonanie czynności merytorycznych

3. Sprecyzowania wymaga zakres usług i zadań:

-  rehabilitacja fizyczna (kto zleca, jaki zakres, czy wymagany nadzór lekarza specjalisty, domowa czy w ośrodku),

-  pomoc mieszkaniowa.

4. Uwagi dotyczące projektu umowy:

-  rozważyć należy zmianę zapisu § 5, ust. 2 zobowiązującego zleceniobiorcę do wykorzystania transz dotacji do kończ każdego miesiąca,

-  sprecyzowania wymaga zapis zakresu usług specjalistycznych wykonywanych przez lekarzy itp., co bezpośrednio rzutuje na koszt,

-  szerszego zapisu wymaga § 5, ust. 5,

-  integralna częścią umowy winien być zapis, że zlecanie usług przez GOPS winno następować w formie protokołu podpisanego przez obie strony w okresach wymagalnych.

 

Treść odpowiedzi:

 

Ad.1.

Treść ogłoszenia jest tożsama z treścią wzoru umowy w części dotyczącej zapisu § 1 ust. 1 (zał. Nr 3 do Konkursu ofert). W załączniku Nr 2 (warunkach wyboru ofert) zakres realizacji usług został uszczegółowiony w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 oraz Dz.U.  z 2006 r. Nr 134, poz. 943 z póŸn.zm.) – w celu wiarygodnej oceny składanych ofert.

Ad.2.

Zapis § 1 ust. 1 wzoru umowy ma na celu umożliwienie osobom, którym są świadczone usługi opiekuńcze dokonywanie wpłat za te usługi bez konieczności udawania się do banku lub Urzędu Gminy, co dla większości z tych osób jest dużym problemem. Pomoc w dokonywaniu zapłaty jest jednym z elementów świadczonej opieki przez opiekunkę domową (§ 5 Rozporządzenia wymienionego w pkt 1).

Ad.3.

1/ Rehabilitację fizyczną zgodnie z wyżej cytowanym Rozporządzeniem (§ 2 pkt 3) zleca lekarz lub specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Podczas rehabilitacji fizycznej w domu podopiecznego lub w ośrodku nie jest wymagany nadzór lekarza specjalisty.

2/ Zakres usług dotyczącej pomocy mieszkaniowej określa j.w. Rozporządzenie (§ 2 pkt 4)  i zawiera: pomoc               w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami                 i gospodarzem domu.

Ad.4.

1/ Podtrzymuje się zapis § 5 ust. 2 wzoru umowy zobowiązującego zleceniobiorcę do wykorzystania transz dotacji do końca każdego miesiąca.

2/ Zakres usług specjalistycznych wykonywanych przez lekarzy (patrz pkt 3). W wydawanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych nie zleca się usług świadczonych przez lekarzy.

3/ Zapis § 5 ust. 5 wzoru umowy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545). Środki pochodzące z dotacji są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i w związku z tym podlegają stosowaniu przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póŸn.zm.).

4/ Ilość godzin i Zakres świadczonych usług wynikać będzie każdorazowo z decyzji wydanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

W § 1 wzoru umowy zostaje dodany ust. 8 o następującej treści:

„Zlecanie usług przez Zleceniodawcę następować będzie w formie protokołu zawierającego wykaz i zakres świadczonych usług podpisanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie                     i Zleceniobiorcę. W przypadku zmiany zakresu i ilości świadczonych usług wykaz będzie niezwłocznie aktualizowany przez cały okres obowiązywania umowy”.

 

Załączniki:

  1. Zmieniony wzór umowy.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał. Nr 3 Wzór umowy.doc