Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2009-11-24

 

 

znak sprawy: GPIR-i-340/13/09                                      

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

 

Dotyczy konkursu ofert na:

Realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. obejmujących   specjalistyczne    usługi     opiekuńcze     nad osobami, które  z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób oraz specjalistyczne   usługi   opiekuńcze     świadczone     na     rzecz    osób z  zaburzeniami psychicznymi   - dla  osób  zamieszkałych  na  terenie   Gminy   Skołyszyn,  w    miejscu     ich zamieszkania.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

 

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH  „NIEBIESKI PARASOL”

38 - 200 Jasło, ul. K.K.Baczyńskiego 29, tel. /013/ 448 20 47  

 

Łączna cena oferty:  457 920,00 zł, w tym:

- wnioskowana wielkość dotacji: 457 920,00 zł

- środki własne: 0,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełniła wymogi formalne.

Jako jedyna złożona oferta uzyskała największą liczbę punktów wg kryteriów określonych w warunkach wyboru ofert.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 31 oraz 32 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn