Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2010-03-10

znak sprawy: GPIR-i-340/1/10                                      

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Dostawa kamienia pokruszonego na drogi Gminy Skołyszyn w 2010 r.”

-  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

                                     

Oferta nr 1:

Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Lech 39-225 Jodłowa 357.

Wartość złożonej oferty: 335 480,28 zł brutto.

Cena:    260 841,54 / 335 480,28 = 0,775 x 100 =  77,75 pkt.

Oferta nr 2:

Usługi Rączka Franciszek   Trzcinica 288 38-207 Przysieki

Wartość złożonej oferty: 315 828,72 zł brutto.     

Cena:    260 841,54 / 315 828,72 = 0,8259 x 100 =  82,59 pkt.

Oferta nr 3:

Jan Majewski, Ireneusz Michnal s.c PPH „Krużwir” 38-242 Skołyszyn 153.

Wartość złożonej oferty: 260 841,54 zł brutto.

Cena:    260 841,54 / 260 841,54 =  1 x 100 =  100 pkt.

 

Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Jan Majewski, Ireneusz Michnal s.c PPH „Krużwir” 38-242 Skołyszyn 153.

 

         Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy umowa może zostać zawarta w dniu   16 marca 2010 r.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Zenon Szura
 Wójt Gminy Skołyszyn