OGŁOSZENIE
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Skołyszyn: Remiza OSP w Skołyszynie jako Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Numer ogłoszenia: 91242 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Skołyszynie , 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remiza OSP w Skołyszynie jako Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie budowy obiektu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie. W latach 2003-2006 wykonano obiekt w stanie surowym zamkniętym, w części garażowej wykonano posadzkę przemysłową. Na terenie obiektu zostały doprowadzone przyłącza instalacji gazowej, energetycznej oraz wodociągowej. Zakres robót zawiera m.inn.: - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu wraz z wyposażeniem; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowych; - wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, odwodnienia, c.w.u. wraz z białym montażem; - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacyjnej; - montaż wewnętrznej oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z zabudową wieży; - wykonanie izolacji, tynków wewnętrznych, licowanie ścian płytkami, wykonanie posadzek, stropów podwieszanych; - wykonanie tynków elewacji zewnętrznej z dociepleniem budynku, wykonaniem balustrad, konstrukcji wieży; - zagospodarowanie terenu wokół budynku: kanalizacja deszczowa, profilowanie i niwelacja terenu, wykonanie placów i dojazdów z kostki brukowej, posadzki przemysłowej, ogrodzenie terenu, wykonanie kanału najazdowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.23.00.00-8, 45.26.20.00-1, 45.31.10.00-0, 45.31.20.00-7, 45.31.40.00-1, 45.31.60.00-5, 45.32.00.00-6, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.34.00.00-2, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 (dziesięć tysięcy) PLN.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.                              2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie roboty związane z budową, przebudową obiektów użyteczności publicznej, o wartości co najmniej                         1 000 000,00 PLN każda - Wykonawca przedkłada informację zgodnie                      z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału                           w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.                              2) Wykonawca musi posiadać średnie roczne zatrudnienie (łącznie z personelem kierowniczym) - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - w ilości co najmniej 30 osób w każdym roku - w przeliczeniu na pełne etaty. Wykonawca przedkłada oświadczenie zgodnie               z wzorem jako załącznik Nr 6 do SIWZ. 3) Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: kierownikiem budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej kierownikiem robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych;, kierownikiem robót z uprawnieniami                          w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie: sieci, instalacji                     i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz 20 pracownikami fizycznymi. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 7 do SIWZ.

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.                                   2) Wykonawca musi wykazać, że osiągnął w każdym roku obrotowym z ostatnich trzech lat (2007,2008,2009), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roczne przychody, w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN. Wykonawca musi przedstawić sprawozdania finansowe lub ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również te opinie o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych (2007, 2008, 2009), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 3) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN. Na potwierdzenie Wykonawca przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których posiada rachunek potwierdzają wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ˇ         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ˇ         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

ˇ         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

ˇ         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela, inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy z powodu zamówień dodatkowych przeprowadzonych na pisemne żądanie Zamawiającego, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego (realizowanych odrębną umową, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP); b) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w przedmiarach, specyfikacji technicznej (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie (z tego tytułu Wykonawca nie może się domagać zmiany wynagrodzenia, ze względu na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe); c) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; d) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek wystąpienia anomalii pogodowych, klęsk żywiołowych uniemożliwiających wykonywanie robót (zwykłe i uwarunkowane panującą porą roku warunki atmosferyczne, z którymi należało się liczyć przy sporządzaniu oferty nie będą brane pod uwagę); e) wydłużenie lub skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych, rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego) konieczne jest wydłużenie lub możliwe jest skrócenie terminu zakończenia robót określonych w umowie. 5) Zmiany wymienione w ppkt 4 wymagają sporządzenia protokołów konieczności, pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz podmiotu przyznającego dofinansowanie, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 11 SIWZ. 6) Zmiany terminu rozpoczęcia robót (skrócenie lub wydłużenie) ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania (ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwoławcza). W takim przypadku termin zakończenia robót zostanie odpowiednio zmieniony, licząc od dnia podpisania umowy. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2010 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezpłatnie, w wersji papierowej za odpłatnością w wysokości 30 zł brutto. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IV osi priorytetowej, Działanie 4.4 - Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 (pięć) % ceny oferty brutto)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Zenon Szura
Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ -Remiza OSP Skołyszyn.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3.0 do SiWZ-Specyfikacja techniczna - roboty budowlane.pdf
Zał.Nr 3.0.1 do SIWZ-Przedmiar-roboty budowlane.pdf
Zał.Nr 3.0.2 do SIWZ-Kosztorys ślepy-roboty budowlane.pdf
Zał.Nr 3.0.2.1 do SIWZ-Kosztorys ślepy-roboty budowlane.ath
Zał.Nr 3.0.3 do SIWZ-Projekt arch.budowl..pdf
Zał.Nr 3.0.3.1 do SiWZ -Rys.pdf
Zał.Nr 3.0.3.2 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 3.0.3.3 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 3.0.3.4 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 3.0.3.5 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 3.0.3.6 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 3.0.3.7 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 3.0.4 do SIWZ-Projekt zagospodarowania.pdf
Zał.Nr 3.1 do SIWZ-Specyfikacja techniczna-roboty instalacyjne.pdf
Zał.Nr 3.1.1 do SIWZ-Przedmiar inst. c.o..pdf
Zał.Nr 3.1.2 do SIWZ-Projekt inst. c.o..pdf
Zał.Nr 3.1.3 do SIWZ-Przedmiar inst.wod-kan.pdf
Zał.Nr 3.1.4 do SIWZ-Projekt inst. wod.kan i cwu.pdf
Zał.Nr 3.1.4.1 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 3.1.5 do SIWZ-Przedmiar inst. gazowa.pdf
Zał.Nr 3.1.6 do SIWZ-Projekt inst.gazowa.pdf
Zał.Nr 3.1.6.1 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 3.1.7 do SIWZ-Przedmiar wentylacja.pdf
Zał.Nr 3.1.8 do SIWZ-Projekt - wentylacja.pdf
Zał.Nr 3.1.8.1 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 3.2 do SIWZ-Specyfikacja techniczna-roboty elektryczne.pdf
Zał.Nr 3.2.1 do SIWZ-Przedmiar-roboty elektryczne.pdf
Zał.Nr 3.2.2 do SIWZ-Projekt inst. elektryczne.pdf
Zał.Nr 3.2.2.1 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 3.2.2.2 do SIWZ-Rys.pdf
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o lilosci pracowników.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - Informacja o osobach.doc
Zał.Nr 8 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 9 do SIWZ - oświadczenie dla osób fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc