Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

 

Skołyszyn, dn. 2010-04-28

znak sprawy: GPIR-i-340/4/10

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Remiza OSP w Skołyszynie jako Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  4

Liczba ofert odrzuconych: 1

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta nr 1:

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „Budglim” S.Przybyło 38-320 Gorlice, ul. Ściegiennego 13

Wartość złożonej oferty (brutto): 1 315 096,79 zł  

Cena: 1 104 216,85 / 1 315 096,79 = 0,8396 x 100 x 100% = 83,96
pkt.  RAZEM:  83,96 pkt

 

Oferta nr 2:

Konsorcjum firm:

1)    ECORESBUD Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. J.Piłsudskiego 23

2)    ECORES Sp. z o.o. 35-604 Rzeszów, ul. Kaczeńcowa 5

3)    PROMONT Zakład Produkcyjno-Usługowy Urządzeń Sanitarnych
i Gazowych Józef Kaczor  38-203 Szebnie 12

Wartość złożonej oferty: 1 104 216,85 zł brutto.

Cena: 1 104 216,85 / 1 104 216,85 = 1 x 100 x 100% = 100 pkt.

RAZEM:  100 pkt

 

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Bednarska 6. Wartość złożonej oferty: 1 198 952,87 zł brutto.

Cena: 1 104 216,85 / 1 198 952,87 = 0,9210 x 100 x 100% = 92,10 pkt.

RAZEM:  92,10 pkt

 

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: Konsorcjum firm: ECORESBUD Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. J.Piłsudskiego 23 & ECORES Sp. z o.o. 35-604 Rzeszów, ul. Kaczeńcowa 5 &PROMONT Zakład Produkcyjno-Usługowy Urządzeń Sanitarnych  i Gazowych Józef Kaczor  38-203 Szebnie 12.

 

         Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa może zostać zawarta w dniu
5 maja 2010 r.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

                   Zenon Szura

                       Wójt Gminy Skołyszyn