Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Skołyszyn: Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych
Numer ogłoszenia: 120290 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Skołyszynie , 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz
z podbudową oraz robotami ziemnymi (w zależności od technologii odbudowy), na następujących odcinkach dróg gminnych: 1) Droga Brzeziny II w Bączalu Dolnym - odcinek o długości 370 m. Technologia: profilowanie podłoża, wykonanie przepustu rurowego, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 12 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 2) Droga Brzeziny II w Bączalu Dolnym - roboty ziemne. Zakres robót: Wykonanie robót ziemnych na w/w odcinku drogi gminnej związanych z koniecznością poszerzenia korony drogi oraz rozjazdu wraz z wykarczowaniem pni. 3) Droga Gancarzówka w Harklowej - zjazd do P. Jelenia o pow. 35 m2. Technologia: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy: górnej z kruszywa łamanego gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 4) Droga Gancarzówka w Harklowej (między nowymi nakładkami) - odcinek o długości 190 m. Technologia: oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 5) Droga Ropita w Harklowej - odcinek o długości 144 m. Technologia: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 6) Droga Góry
w kierunku Bani w Jabłonicy - odcinek o długości 240 m. Technologia: profilowanie podłoża, ścinanie poboczy, wykonanie przepustu rurowego, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 7) Droga Jagielonka w Kunowej - odcinek o długości 52 m. Technologia: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy: górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 8) Droga Pod Jedlinę w Kunowej - odcinek o długości 170 m. Technologia: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 9) Droga Zamczysko w Kunowej - odcinek o długości 107 m. Technologia: profilowanie podłoża, wykonanie przepustu rurowego, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 10) Droga Guminy w Lipnicy Górnej - odcinek o długości 300 m. Technologia: profilowanie podłoża, ścinanie poboczy, wykonanie sączków poprzecznych z kruszywa, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 11) Droga koło P. Maziarza w Lisowie - odcinek o długości 187 m. Technologia: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych.
12) Droga Pod Dębami w Przysiekach - odcinek o długości 257 m. Technologia: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 13) Droga koło Nowaka w Pustej Woli - odcinek o długości 87 m. Technologia: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 14) Droga koło Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich - odcinek o długości 230 m. Technologia: oczyszczenie i skropienie nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 15) Droga koło P. Kozy w kierunku P. Mastej w Siedliskach Sławęcińskich - odcinek o długości 230 m. Technologia: oczyszczenie i skropienie nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych.
16) Droga Osiedle w Skołyszynie - trzy odcinki: pierwszy o długości 238 m - technologia: oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni, skropienie asfaltem, ścinanie poboczy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych; drugi - rozjazd o pow. 70,25 m2 - technologia: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych, podniesienie przepustu z płyt ażurowych; trzeci o długości 62 m - technologia: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 17) Droga Równie - Budy w Święcanach - odcinek o długości 90 m. Technologia: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 18) Droga Krągi w Święcanach - odcinek o długości 450 m. Technologia: profilowanie podłoża, ścinanie poboczy, wykonanie sączków poprzecznych z kruszywa, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych. 19) Droga koło szkoły w Święcanach - odcinek o długości 248 m. Technologia: profilowanie podłoża, korytowanie podłoża na dł. 140 m, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 30 cm (140 m) i 15 cm (108 m), górnej z kruszywa łamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy żwirowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, co najmniej dwie roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o wartości co najmniej 500 000,00 PLN każda. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ.

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem, w tym co najmniej: a) rozścielacz mas bitumicznych - 1 szt.; b) równiarka samojezdna - 1 szt.;
c) samochód samowyładowczy 5-10 t - 1 szt.; d) spycharka gąsienicowa - 1 szt.; e) walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; f) walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; g) walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.;
h) koparka lub koparko spycharka - 1 szt. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 6 do SIWZ.

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi posiadać średnie roczne zatrudnienie (łącznie z personelem kierowniczym) - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - w ilości co najmniej 15 osób w każdym roku - w przeliczeniu na pełne etaty. Wykonawca przedkłada oświadczenie zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 7 do SIWZ. 3) Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej oraz 10 pracownikami fizycznymi. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 8 do SIWZ.

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN. Na potwierdzenie Wykonawca przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ˇ         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ˇ         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

ˇ         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela, inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy z powodu zamówień dodatkowych przeprowadzonych na pisemne żądanie Zamawiającego, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego (realizowanych odrębną umową, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP); b) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w przedmiarach, specyfikacji technicznej (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie (z tego tytułu Wykonawca nie może się domagać zmiany wynagrodzenia, ze względu na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe); c) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; d) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek wystąpienia anomalii pogodowych, klęsk żywiołowych uniemożliwiających wykonywanie robót (zwykłe i uwarunkowane panującą porą roku warunki atmosferyczne, z którymi należało się liczyć przy sporządzaniu oferty nie będą brane pod uwagę); e) wydłużenie lub skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych, rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego) konieczne jest wydłużenie lub możliwe jest skrócenie terminu zakończenia robót określonych w umowie.
5) Zmiany wymienione w ppkt 4 wymagają sporządzenia protokołów konieczności oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. 6) Zmiany terminu rozpoczęcia robót (skrócenie lub wydłużenie) ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania (ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwoławcza). W takim przypadku termin zakończenia robót zostanie odpowiednio zmieniony, licząc od dnia podpisania umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezpłatnie, w wersji papierowej za odpłatnością w wysokości 10 zł brutto. Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ -Odbudowa dróg gminnych.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych.pdf
Zał.Nr 3.1 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Baczalu Dolnym - Brzeziny II.pdf
Zał.Nr 3.2 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Bączalu Dolnym - Brzeziny II - roboty ziemne.pdf
Zał.Nr 3.3 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Harklowej - zjazd do Jelenia.pdf
Zał.Nr 3.4 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Harklowej - Gancarzówka - między nakładkami.pdf
Zał.Nr 3.5 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Harklowej - Ropita.pdf
Zał.Nr 3.6 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Jabłonicy - Góry w kierunku Bani.pdf
Zał.Nr 3.7 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Kunowej - Jagielonka.pdf
Zał.Nr 3.8 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Kunowej - Pod Jedlinę.pdf
Zał.Nr 3.9 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Kunowej - Zamczysko.pdf
Zał.Nr 3.10 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Lipnicy Górnej - Guminy.pdf
Zał.Nr 3.11 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Lisowie - koło Maziarza.pdf
idpozZał.Nr 3.12 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Przysiekach - Pod dębami.pdf
Zał.Nr 3.13 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Pustej Woli - koło Nowaka.pdf
Zał.Nr 3.14 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Siedliskach - k. Domu Ludowego.pdf
Zał.Nr 3.15 do SIWZ - Przedmiar- odbudowa drogi w Siedliskach - koło Pani Kozy w kierunku Pani Mastej.pdf
Zał.Nr 3.16 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Skołyszynie - Osiedle.pdf
Zał.Nr 3.17 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Święcanach - Budy.pdf
Zał.Nr 3.18 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Święcanach - Krągi.pdf
Zał.Nr 3.19 do SIWZ - Przedmiar - odbudowa drogi w Święcanach - koło szkoły w kierunku stadionu.pdf
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - wykaz sprzętu.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o lilosci pracowników.doc
Zał.Nr 8 do SIWZ - Informacja o osobach.doc
Zał.Nr 9 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 10 do SIWZ - oświadczenie dla osób fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc