Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

 

Skołyszyn, dn. 2010-05-21

znak sprawy: GPIR-i-340/5/10

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych”

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta nr 1:

DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów,  ul. 1 Maja 42. Wartość złożonej oferty: 911 428,67 zł brutto (po poprawieniu omyłki rachunkowej). Okres gwarancji:  12 m-cy.

Cena:    703 909,27 / 911 428,67 =  0,7723 x 100 x 95 % =  73,37 pkt.

Okres gwarancji:  12 / 37 = 0,3243 x 100 x 5 % = 1,62 pkt

RAZEM:  74,99 pkt

Oferta nr 2:

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38. Wartość złożonej oferty: 722 476,91 zł brutto. Okres gwarancji:  36 m-cy.

Cena:    703 909,27 / 722 476,91 =  0,9743 x 100 x 95 % =  92,56 pkt.

Okres gwarancji:  36 / 37 = 0,9730 x 100 x 5 % = 4,86 pkt

RAZEM:  97,42 pkt

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.  Wartość złożonej oferty: 703 909,27 zł brutto. Okres gwarancji 37 m-cy.

Cena:    703 909,27 / 703 909,27 =  1 x 100 x 95 % =  95 pkt.

Okres gwarancji:  37 / 37 = 1 x 100 x 5 % = 5 pkt

RAZEM:  100 pkt

 

Wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

 

         Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy umowa może zostać zawarta w dniu
27 maja 2010 r.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

 

                   Zenon Szura

                       Wójt Gminy Skołyszyn