Zarządzenie Nr 134/2010
Nowa strona 1

Zarządzenie Nr 134/2010

Wójta Gminy w Skołyszynie

z dnia  7 września  2010 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

 

 

            Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z póŸn. zm./, art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  poz. 651z póŸn. zm./, § 3 ust. 1,  § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Nr II/27/00 Rady Gminy  w Skołyszynie z dnia  4 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr VI/36/2003 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia  31 marca 2003 r. -  Wójt Gminy w Skołyszynie zarządza,   co następuje:

 

§  1

 

Ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 399/2   o pow. 0.0672 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn.

 

§  2

 

1.      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, o którym mowa w § 1  wykona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 118/2007 Wójta Gminy w Skołyszynie z dnia  2 lipca 2007 r.

2.      Komisja przeprowadzi przetarg, o którym mowa w § 1 zgodnie z Warunkami uczestnictwa w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn  i  Regulaminem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn stanowiącymi załączniki  Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§  3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.