Warunki uczestnictwa
Nowa strona 1

              Zał. Nr 1 do Zarządzenia  Nr  134/10

Wójta Gminy w Skołyszynie

  z dnia  7 września  2010 r.

 

                                                                                             

  WARUNKI  

uczestnictwa w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn ,  stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

 

1.      Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 399/2 o pow. 0.0672 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn.

2.      Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2 MNU dla którego w tekście planu ustalono:

  1. Tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługową     i działalność gospodarczą. Nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagalne w rozumieniu przepisów odrębny, za wyjątkiem dróg, parkingów oraz sieci   i urządzeń infrastruktury technicznej.
  2. W  terenach oznaczonych symbolem 2 MNU dopuszcza się zabudowę jednorodzinną  i wielorodzinną.
  3. W  terenach oznaczonych symbolem 2MNU o których mowa   w ust. 1 dopuszcza się zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Nie dopuszcza się zabudowy wielorodzinnej.
  4. W terenach oznaczonych symbolem 1 MNU i 2MNU dla kształtowania nowych działek budowlanych oraz zabudowy  szczegółowe warunki określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Skołyszyn.

Zagospodarowanie: zgodnie z zapisami planu wg. decyzji administracyjnych określonych  w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Szczegółowe warunki zagospodarowania określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

3.      3. Cena wywoławcza nieruchomości:  364.220,00 zł,  brutto.

4.      4. Wadium:  w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości tj. w kwocie: 72.844,00 zł, brutto.

5.      5. Wpłata wadium: w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym.

6.      6. Osoby zainteresowane nabyciem winne: zapoznać się z regulaminem  i warunkami uczestnictwa w I  przetargu ustnym nieograniczonym oraz  stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie.

7.      7. Warunkiem udziału  w przetargu jest:  wpłata wadium w kwocie, terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym.

8.     8.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zostanie zwrócone w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu.

 9.      Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu  21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

10. 10. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości  winna nastąpić nie póŸniej jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu  i terminie o którym mowa w pkt. 9, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.11. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości /opłaty sądowe i notarialne/ oraz inne koszty jeżeli wystąpią .

12. 12 Nabywca zobowiązany jest do: użytkowania nieruchomości zgodnie  z przeznaczeniem.

13. 13. Osoby fizyczne i prawne biorące udział w przetargu winny odpowiednio przedłożyć: dowód tożsamości,  NIP, aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub aktualny wypis z rejestru sądowego, dowód wpłaty wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

14. 14. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną  winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami /dowód tożsamości, numer: NIP, pełnomocnictwo do reprezentowania tej osoby, aktualne zaświadczenie  o prowadzeniu działalności gospodarczej lub aktualny wypis z rejestru sądowego, dowód wpłaty wadium/.

15. 15. Cudzoziemiec przystępujący do przetargu winien przedłożyć zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  na nabycie przedmiotowej nieruchomości wydane  w trybie i na zasadach określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. /Dz.U.z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn. zm./

 

 

 

Skołyszyn, dnia  7 września  2010 r.