Regulamin przetargu
Nowa strona 1

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr  134/10

                                                                                                                                             Wójta Gminy w Skołyszynie

                                                                                                                                             z dnia  7 września  2010 r.

 

 

 

R E G U L A M I N   I   P R Z E T A R G U   

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

 

                                                                       §  1

 

1.      Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna numer: 399/2 o pow. 0.0672 ha, położona na terenie wsi Skołyszyn, wchodząca  w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn.

 

2.      Sprzedaż nieruchomości określonej w ust. 1, nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

3.      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa.

 

                                                                       §  2

 

Przetarg odbędzie się w terminie i miejscu określonym przez Wójta Gminy   w Skołyszynie w ogłoszeniu o przetargu.

                                                                       §  3

 

W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym   w ogłoszeniu o przetargu – w pieniądzu.

 

§  4

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości  co do bezstronności komisji przetargowej.

                                                                      

                                                                       §  5

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

                       

                                                                       §  6

 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

                                                                       §  7

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

         

                                                           §  8

                                                          

Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje dotyczące między innymi:

-        oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

-        powierzchni nieruchomości,

-        opisu nieruchomości,

-        przeznaczenia nieruchomości i sposobu jej zagospodarowania,

-        ceny wywoławczej  nieruchomości,

-        obciążeniach nieruchomości,

-        zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

-        skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,

-        imion i nazwisk albo nazw lub  firm osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu,

 

§  9

 

Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

                                                                       §  10

 

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie oferowaną cenę nieruchomości.

 

                                                                       §  11

 

Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby która przetarg wygrała.

                                  

                                                                       §  12

 

Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół przeprowadzenia przetargu.

 

                                                                       §  13

 

Protokół z przeprowadzonego przetargu winien zawierać informacje o:

-        terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu,

-        oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,

-        obciążeniach nieruchomości,

-        zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

-        osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz  z uzasadnieniem,

-        cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu,

-        uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową,

-        imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej   w przetargu  jako nabywca nieruchomości,

-        imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,

-        dacie sporządzenia protokołu,

 

                                                          

                                                                       §  14

 

Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół przeprowadzenia przetargu.

 

                                                           §  15

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

                                                                       §  16

 

W przypadku wniesienia skargi właściwy organ wstrzymuje dalsze czynności ze zbyciem nieruchomości i rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 

                                                                       §  17

 

Organ wykonawczy gminy może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

 

                                                                       §  18

 

 

Po rozpatrzeniu skargi organ wykonawczy zawiadamia skarżącego, a właściwy organ wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

 

                                                                       §  19

 

W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie właściwego urzędu na okres  7 dni, informację o wyniku przetargu.

 

 

                                                                       §  20

 

 

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r.  Nr 207, poz. 2108 wraz z póŸn. zm./.

 

 

 

Skołyszyn, dnia  7 września 2010 r.