Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Skołyszyn: Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Skołyszyn oraz osadu, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków w Przysiekach w roku 2011
Numer ogłoszenia: 260809 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Skołyszynie , 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Skołyszyn oraz osadu, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków w Przysiekach w roku 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie gminy Skołyszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze) oraz osadu i skratek powstałych podczas eksploatacji oczyszczalni ścieków w Przysiekach w 2011 r. Gmina Skołyszyn liczy około 12 600 mieszkańców zamieszkałych w ponad 3 400 gospodarstwach domowych w 14 sołectwach: Bączal Dolny, Bączal Górny, Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lipnica Górna, Lisów, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie, Siepietnica, Skołyszyn, Sławęcin, Święcany. 2. Wywóz odpadów obejmuje:
1) Wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych zgromadzonych w workach foliowych, pojemnikach (posiadanych i ustawionych przez Wykonawcę) i kontenerach z częstotliwością dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu w ilości ok. - odpady segregowane gromadzone w workach i pojemnikach : 2 500 m3; - odpady niesegregowane gromadzone w workach i kontenerach : 9 500 m3 2) Wywóz odpadów wielkogabarytowych i sprzętu RTV i AGD z częstotliwością jeden raz w roku w ilości ok. 300 m3. 3) Wywóz osadu z oczyszczalni ścieków w Przysiekach, w ilości ok. 400 t . 4) Wywóz skratek z oczyszczalni ścieków w Przysiekach, w ilości ok.12 t . 5) Wywóz piasku z oczyszczalni ścieków w Przysiekach, w ilości ok. 26 t. 3. Wywóz odpadów komunalnych realizowany będzie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie - w zakresie zawartych przez ten Zakład umów na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych. Na dzień 21.09.2010 r. Zakład posiada 3 273 spisanych umów. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać odpady zgromadzone w workach foliowych lub pojemnikach. 4. Odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów następować będzie według następujących zasad: 1) Odpady segregowane odbierane będą w tym samym dniu, co odpady niesegregowane, lecz innym środkiem transportu. 2) Odbierający odpady segregowane Wykonawca sprawdza: - prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi (kartka z adresem nieruchomości lub nazwiskiem i adresem) - stale; - rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe - wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.
5. W wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach Wykonawca jest zobowiązany w każdej miejscowości ustawić pojemniki na odpady segregowane: - dla tworzyw sztucznych, w łącznej ilości: 13 szt.; - dla szkła mieszanego, w łącznej ilości: 13 szt.. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów). 6. Wykonawca jest zobowiązany ustawić na terenie Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach własny pojemnik na osad typ KO-30 przykryty plandeką..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności i czynności w zakresie objętym zamówieniem - wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z póŸn.zm.) - wydane przez Wójta Gminy Skołyszyn. 3) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z póŸn.zm.). 4) Wykonawca musi posiadać ważną umowę na odbiór lub zapewnienie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zgodę na przyjęcie odpadów segregowanych przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem bądŸ przetwarzaniem surowców wtórnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). 5) Wykonawca musi posiadać ważną umowę na odbiór lub zapewnienie odbioru osadu, skratek i piasku celem zagospodarowania, przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem bądŸ przetwarzaniem surowców wtórnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, wykonywane przez okres co najmniej 12 m-cy, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Wykonawca musi posiadać niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: - 2 samochody o ładowności powyżej 3,5 t do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarki); - 1 samochód o ładowności powyżej 3,5 t (hakowiec) do wywozu kontenera KO-30 z osadem; - 1 samochód o ładowności powyżej 3,5 t do wywozu kontenerów i pojemników na odpady segregowane, piasku i skratek; - 1 samochód o ładowności do 3,5 t do zbierania odpadów komunalnych wzdłuż miejsc ustalonych według harmonogramu; - 1 samochód o ładowności powyżej 3,5 t do wywozu odpadów segregowanych; - urządzenie lub samochód do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady; - 26 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 1,5 do 2,5 m3 (13 szt. jednego koloru na szkło i 13 szt. jednego koloru na plastik); - kontener typu KO-30 z plandeką do wywozu osadu z Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ.

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ˇ         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

ˇ         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy.
3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) odpadów, osadu, skratek, piasku objętych umową, które zostały podane orientacyjnie. Cena jednostkowa wywozu 1 m3 odpadów lub 1 t osadu, skratek, piasku pozostaje niezmienna. 5) Zmiany terminu podpisania umowy ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania (ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwoławcza). 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 lub pok. nr 26 - w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezpłatnie, w wersji papierowej za odpłatnością w wysokości 10 zł brutto. Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                          Zenon Szura

                                                                                  Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ -Świadczenie usług wywozu odpadów 2010 r
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
Zał.Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał.Nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych usług
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz sprzętu
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie dla osób fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2