Ogłoszenie o zawarciu umowy
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2010-10-11

 

 

znak sprawy: GPIR-i-340/13/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - II etap” - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30

Wartość umowy:         850 832,54 zł brutto

 

Data zawarcia umowy:        8 paŸdziernik 2010 r.

                           

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn