Ogłoszenie
OGŁOSZENIE  NR  1/2011
   
WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE
z dnia 31 stycznia 2011 r.

             

           Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Skołyszynie znajduje się wykaz nieruchomości /działka numer: 392/1 o pow. 0.0507 ha, zabudowana budynkiem b. klubu w Lisowie/,  przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi  Lisów, Gmina Skołyszyn.
Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie, a ponadto można się z nimi zapoznać w pok. Nr 22 tut. Urzędu w okresie od dnia 7 luty 2011 r. do dnia 28 luty 2011 r. a także na stronie internetowej Urzędu Gminy  www.bip.skolyszyn.pl
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom określonym  w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./. 
Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości: w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu:  /13/  449 – 10 – 62 wewn. 31.

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenen Szura