Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-03-18

znak sprawy: GPIR.271.2.2011

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Dostawa kamienia pokruszonego na drogi Gminy Skołyszyn w 2011 r.”

-  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta nr 1:

Jan Majewski, Ireneusz Michnal s.c PPH „Krużwir” 38-242 Skołyszyn 153.

Wartość złożonej oferty: 192 000,00 zł brutto.

Oferta uzyskała 100 pkt.

 

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Jan Majewski, Ireneusz Michnal s.c PPH „Krużwir” 38-242 Skołyszyn 153 do udzielenia zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy umowa zostanie zawarta w dniu
22 marca 2011 r.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

        

                                                

Zenon Szura

            Wójt Gminy Skołyszyn