Wybory 2018


Nowa strona 9

Wizualizacja wyborów

Statystyka geograficzna
Zbiorcze informacje o obwodach
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej *)

Treść czynności wyborczej

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, indormacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wybor­czego

do dnia 6 września 2018 r.

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r.

- powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 16 września 2018 r.

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do godz. 2400

do dnia 21 września 2018 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do godz. 2400

do dnia 28 września 2018 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania
o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 30 września 2018 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów^ dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza, wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 6 października 2018 r. - rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a
od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz.2400 - nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadaw­ców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso­wania

do dnia 16 października 2018 r.

- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wy­borców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. 700 - 2100

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przy­pada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wy­borczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. - więcej...


Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 20 sierpnia 2018 r. - w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. - w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze [...] - więcej...


Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. - w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze - więcej...


Informacja Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 22 sierpnia 2018 r. - w sprawie podziału Gminy Skołyszyn na okręgi wyborcze [...] - więcej...


Obwieszczenie Wójta gminy Skołyszyn z dnia 27 sierpnia 2018 roku - informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodów komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r. - więcej...


Komunikat Komisarza Wyborczego w krośnie I z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wyników głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.. - więcej...


Postanowienie Komisarza Wyborczego w krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...] - więcej...


Postanowienie Komisarza Wyborczego w krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października - więcej...


INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Skołyszynie z dnia 12 września 2018 r.

Zgodnie uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w składzie:

1. Antas Maria

2. Augustyn Magdalena

3. Barzyk Ilona

4. Hajnosz Artur

5. Niziołek Zofia

6. Pawlus Katarzyna

7. Słowik Krzysztof

8. Zabawa Józef

9. Zaklikiewicz Monika

ustala harmonogram dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na wójta.

Gminna Komisja Wyborcza w Skołyszynie pełni dyżur dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie w sali Nr 7 w dniach:

13 i 14 września 2018 r. w godz. od 800 do 1500 15 września od 900 do 1200

17 września 2018 r. od godz. 800 - 2400.

Zgłoszenia kandydatów na Wójta przyjmuje w dniach:

24 i 25 września 2018 r. w godz. od 1300 - 1500

26 września 2018 r. od godz. 800 - 2400.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

Krzysztof Słowik


INFORMACJA O LOSOWANIU KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Skołyszyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

W dniu 27.09.2018 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 10
- Nr 12

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Protokoły z losowania obwodowych komisji wyborczych z dn. 27.09.2018

- ds. przeprowadzenie głosowania w obwodach - więcej...
- ds. ustalenia wyników głosowania - więcej...


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1.10.2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skołyszynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy Skołyszyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...
Zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów komisji wyborczych w Gminie Skołyszyn - więcej...

Zarządzenie z dnia 1 pażdziernika 2018 r. w sprawie powołania operatorów komisji wyborczych w Gminie Skołyszyn


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skołyszynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Skołyszyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej...


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skołyszynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach na radnych w wyborach do Rady Gminy Skołyszyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.. - więcej...


Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z dnia 8 października 2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej...


Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania z dnia 8 października 2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej...


INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Skołyszynie
z dnia 18 października 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Skołyszynie w składzie:

1. Antas Maria

2. Augustyn Magdalena

3. Barzyk Ilona

4. Hajnosz Artur .

5. Niziołek Zofia

5. Pawluś Katarzyna

6 . Słowik Krzysztof

7. Zabawa Józef

8. Zaklikiewicz Monika

podaje do publicznej informacji, iż w dniu 20.10.2018 r. będzie pełnić dyżur w godzinach 9:00-15:00.

W dniu 21.10.2018 r. dyżur będzie Gminna Komisja Wyborcza będzie pełnić dyżur od godziny 7.00 do zakończenia prac.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Skołyszynie mieści się w Urzędzie Gminy Skołyszyn (Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn), I piętro, sala nr 7, tel. (13) 4491754.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Krzysztof Słowik


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - więcej...